TAS ont­hult kunst­wer­ken Cal­len­der en Leer­sum

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Tem­be Art Stu­dio (TAS) ont­hult tij­dens een pre­sen­ta­tie in het ou­de zie­ken­huis in Moen­go van­daag twee kunst­wer­ken van ar­tists-in-re­si­den­ce Yair Cal­len­der en Va­le­rie Leer­sum. De af­ge­lo­pen drie maan­den heb­ben de twee kun­ste­naars sa­men­ge­werkt met de jon­ge­ren van het bauxiet­stad­je. Dit meldt de No­la Hat­ter­man Art Aca­de­my in een pers­be­richt.

Cal­len­der heeft ge­du­ren­de zijn ver­blijf ge­pro­beerd de ver­schil­len­de as­pec­ten van Moen­go te van­gen in sculp­tu­ren en de­ze in het uit­ein­de­lij­ke beeld bij el­kaar te bren­gen als een soort drie­di­men­si­o­naal por­tret van de stad. Cal­len­der is in zijn ar­tis­tie­ke prak­tijk al­tijd op zoek naar de sa­men­han­gen­de be­te­ke­nis van vor­men, com­po­si­ties en sym­bo­len. De­ze ge­bruikt hij als de ba­sis voor zijn werk en als een con­stant ge­bied van on­der­zoek.

Van Leer­sum heeft de beel­den ‘Bos­si an­n­ana­so’ en ‘Di­a­tu­tu’ ge­maakt van tra­di­ti­o­ne­le pan­gi­stof. De­ze beel­den gaan vol­gens de kun­ste­naar over de ge­schie­de­nis van Su­ri­na­me: hoe er eerst van het land werd ge­pro­fi­teerd en hoe het nu wordt be­woond door ver­schil­len­de vol­ken naast el­kaar. Sa­men bou­wen ze Su­ri­na­me weer op. Va­le­rie van Leer­sum maakt beel­den en in­stal­la­ties. Hier­voor ge­bruikt zij ob­jec­ten, tekst, au­dio, col­la­ges en fo­to­gra­fie. Haar werk gaat vaak over de vraag ‘wat is thuis’, over de ver­hou­ding tus­sen iden­ti­teit en grond. Tij­dens haar re­si­d­en­cy in Moen­go heeft ze aan meer­de­re pro­jec­ten ge­werkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.