VS trekt zich te­rug uit VN-or­ga­ni­sa­tie Unes­co

Times of Suriname - - BUITENLAND -

De VS trekt zich te­rug uit de Unes­co, de VN-or­ga­ni­sa­tie voor on­der­wijs, we­ten­schap en cul­tuur. Ame­ri­ka zegt zijn lid­maat­schap op per 1 ja­nu­a­ri. De Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben don­der­dag of­fi­ci­eel be­richt van dit be­sluit ge­had. De VS stop­te in 2011 al met het be­ta­len van con­tri­bu­tie aan de Unes­co. Het land maak­te hier­mee zijn on­vre­de ken­baar over het toe­staan van lid­maat­schap van de Pa­les­tij­nen. Dit was een flin­ke slag voor Unes­co; de VS was ver­ant­woor­de­lijk voor bij­na een kwart van het bud­get van de or­ga­ni­sa­tie. Bij­na al­le lan­den zijn lid van de Unes­co.

De or­ga­ni­sa­tie werd in 1945 op­ge­richt en heeft als doel op mon­di­aal ni­veau over­leg te voe­ren over on­der­wijs, we­ten­schap en cul­tuur. Een van de be­kend­ste ac­ti­vi­tei­ten van de Unes­co is het we­rel­derf­goed­pro­gram­ma. Sinds 1972 be­heert de or­ga­ni­sa­tie een lijst met daar­op ge­bou­wen of lo­ca­ties die een uit­zon­der­lij­ke uni­ver­se­le cul­tuur- of na­tuur­waar­de heb­ben.

Het be­sluit van de VS is deels in­ge­ge­ven door het in zijn ogen ver­keer­de be­sluit om de Pa­les­tij­nen lid­maat­schap te ge­ven. Bo­ven­dien heeft pre­si­dent Do­nald Trump het af­ge­lo­pen half­jaar so­wie­so veel kri­tiek ge­uit op de Ver­e­nig­de Na­ties. Voor­al de kos­ten die het lid­maat­schap voor Ame­ri­ka met zich mee­brengt, stuit Trump te­gen de borst.

(NU/Foto: s.olj.me)

Het hoofd­kwar­tier van Unes­co in Pa­rijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.