On­te­vre­den­heid over we­ging as­druk

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Hout­trans­por­teurs zijn niet te spre­ken over de we­ging van de as­last, die door het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken, Trans­port en Com­mu­ni­ca­tie (OWT&C) is ge­ïn­tro­du­ceerd. Tij­dens een druk­ke bij­een­komst is be­slo­ten om de re­ge­ring de­ze week een pro­test­brief te schrij­ven. Hoe­wel de trans­por­teurs het sys­teem niet ver­trou­wen, is een as­last van 12 ton vol­gens hen ook te laag. “Het ar­gu­ment is dat de hout­trucks de we­gen ka­pot rij­den, maar het zijn niet al­leen hout­trucks die er op de weg rij­den. Ook ken ik we­gen waar nooit een hout­truck heeft ge­re­den en toch gaan die ka­pot”, zegt And­re Soel­taan­singh, voor­zit­ter van de Hou­tu­nie. Het sys­teem van as­last we­gen, komt ook vreemd over bij de trans­por­teurs. Die zien lie­ver dat de vracht­wa­gens in ge­heel ge­wo­gen wor­den, waar­bij een laad­ge­wicht van 40 ton ac­cep­ta­bel zou moe­ten zijn. De taak van de over­heid is vol­gens de Hou­tu­nie om we­gen te ma­ken, die een ho­ge­re as­last aan­kun­nen. Met het stel­len van een li­miet van 12 ton per as­last wordt de ont­wik­ke­ling van de sec­tor juist te­gen­ge­hou­den. “Nie­mand con­tro­leert de gro­te con­tai­ner­wa­gens die dwars door de stad rij­den. Het zijn niet de hout­trans­por­teurs al­leen die ge­con­tro­leerd moe­ten wor­den.” Op de druk­ke bij­een­komst van maan­dag­avond heb­ben be­hal­ve de hout­trans­por­teurs, ook con­ces­si­o­na­ris­sen, za­ge­rij­hou­ders en hout­ex­por­teurs hun zeg­je ge­daan. Na­dat de brief is ver­zon­den naar de re­ge­ring, zal ge­wacht wor­den op het ant­woord. De on­der­ne­mers in de hout­sec­tor zul­len weer bij­een­ko­men om zich daar­over te bui­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.