Raads­man houdt plei­dooi voor roof­ver­dach­te

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Raads­man Os­car Kou­len heeft zijn plei­dooi ge­hou­den voor een man die sa­men met drie an­de­ren wordt ver­dacht van een be­ro­ving. Hij ver­zocht de rech­ter om, ge­let op de om­stan­dig­heid dat zijn cli­ënt een vol­mon­di­ge be­ken­te­nis af­leg­de en goe­de pro­ce­shou­ding toon­de, niet mee te gaan met het straf­voor­stel van de of­fi­cier van jus­ti­tie van een jaar. De ver­dach­te had sa­men met an­de­ren een jon­ge­man van zijn brom­fiets en an­de­re spul­len in Com­me­wij­ne be­roofd. Kou­len haal­de aan dat zijn cli­ënt eer­der een straf kreeg, om­dat hij het aan­deel van een kom­paan door­gaf. De­ze kom­paan sloeg hem in de bus toen zij wer­den ver­voerd voor de be­han­de­ling van hun zaak. Daar­om vroeg de raads­man aan de rech­ter re­ke­ning te wil­len hou­den met de straf­maat. “Het Op­per­we­zen heeft de mens twee mooie ge­schen­ken ge­ge­ven. Het eer­ste ge­schenk is om het on­der­scheid tus­sen goed en kwaad te kun­nen ma­ken en het twee­de is daar­aan ge­kop­peld, na­me­lijk een vrije wil. Ee­nie­der kent het ver­schil tus­sen hen. Zelf de man in het Psy­chi­a­trisch Cen­trum Su­ri­na­me kent het ver­schil tus­sen kwaad en goed.” De raads­man merk­te toch op dat in de prak­tijk de ene mens het goe­de volgt en het kwa­de na­laat en de an­der het kwa­de op­zoekt en de goe­de na­laat.

Hij vroeg om in dit ka­der het ge­drag van zijn cli­ënt te zien. Uit het on­der­zoek is ver­der ko­men vast te staan dat kort voor­dat de ver­dach­te de be­ro­ving pleeg­de, hij drugs had ge­bruikt. “Drugs is niet goed voor de mens. Wan­neer een mens drugs ge­bruikt dan gaat hij din­gen doen die hij nor­ma­li­ter niet zou doen.” In fe­bru­a­ri wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.