Aan­vul­len­de stuk­ken over­ge­legd in ze­den­zaak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De of­fi­cier van jus­ti­tie heeft aan­vul­len­de stuk­ken over­ge­legd in de zaak te­gen SG (42), die ver­dacht wordt van het ver­krach­ten van een vijf­tien­ja­rig meis­je. Het gaat om pro­ces­sen-ver­baal die zij nog moest over­leg­gen. Daar­om kon zij haar strafeis niet pre­sen­te­ren. Dat zal ge­beu­ren op de zit­ting in de­cem­ber. Op vra­gen van zijn ad­vo­caat Ge­or­get­te Le­ter be­tuig­de SG reeds spijt voor de door hem ge­pleeg­de han­de­lin­gen en bood zijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan. Het slacht­of­fer ver­klaart dat zij op de be­wus­te avond in haar slaap­ka­mer sliep. Haar moe­der keek in de voor­zaal te­le­vi­sie. De man for­ceer­de het ven­ster en drong bin­nen. Hij stop­te een knuf­fel­beer­tje in de mond van het meis­je toen zij wak­ker werd, om te voor­ko­men dat zij gil­de. Zij pro­beer­de hem te slaan, maar kon het niet. De man kwam op haar lig­gen en pleeg­de de sek­su­e­le han­de­lin­gen met haar. Het slacht­of­fer kan zich her­in­ne­ren dat de ver­dach­te een jac­ket en een kor­te broek aan­had. Hij had de­zelf­de kle­ding ook aan toen hij werd op­ge­pakt. Vol­gens het meis­je was de man eer­der op de dag nog bij haar wo­ning ge­weest, voor­dat hij de sek­su­e­le han­de­lin­gen pleeg­de. Hij vroeg naar haar moe­der en broer. Zij hield hem voor dat de moe­der in huis was en haar broer in het bin­nen­land.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.