Su­ri­naam­se be­drij­ven krij­gen be­lang­stel­ling bij han­dels­beurs Cu­ba

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Su­ri­na­me heeft deel­ge­no­men aan de 35ste Fe­ria In­ter­na­ci­o­nal de La Ha­ba­na (FIHAV 2017). De­ze beurs is de groot­ste jaar­lijks te­rug­ke­ren­de mul­ti-sec­to­ra­le han­dels­beurs in Cu­ba. Aan de beurs die van 30 ok­to­ber tot en met 3 no­vem­ber 2017 te Cu­ba is ge­hou­den, heb­ben 63 lan­den deel­ge­no­men waar­on­der Su­ri­na­me. Dit meldt het Na­ti­o­naal In­for­ma­tie In­sti­tuut in een pers­be­richt. De Su­ri­naam­se be­drij­ven die voor de eer­ste keer heb­ben deel­ge­no­men zijn: Pan­sa Group, Gras­sal­co, RHR Tra­vel en In­tra­mar. Zij heb­ben de be­lang­stel­ling van beurs­be­zoe­kers kun­nen trek­ken en bo­ven­al con­tac­ten kun­nen leg­gen met po­ten­tie­le klan­ten.

Mi­nis­ter Fer­di­nand Wel­zijn van het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie is spe­ci­aal naar de FIHAV af­ge­reisd, om voor de on­der­ne­mers van Su­ri­na­me een steun in de rug te zijn. Bij zijn aan­komst heeft hij de Su­ri­naam­se kraam be­zocht en zijn waar­de­ring uit­ge­spro­ken over de moed en durf, die de­ze on­der­ne­mers heb­ben ge­had om te par­ti­ci­pe­ren.

In ge­sprek met on­der an­de­re Cu­baan­se col­le­ga’s heeft de mi­nis­ter de han­dels­re­la­ties met Su­ri­na­me be­spro­ken. De mo­ge­lijk­he­den voor ex­port van Su­ri­naam­se pro­duc­ten als­ook het aan­trek­ken van in­ves­teer­ders naar ons land, wa­ren be­lang­rij­ke ge­spreks­on­der­wer­pen. Tij­dens een eva­lu­a­tie met het Su­ri­naam­se team heeft de mi­nis­ter dui­de­lijk la­ten mer­ken, dat hij uit­kijkt naar de re­sul­ta­ten die zijn voort­ge­vloeid uit de ‘match­ma­king’, daar de­ze van groot be­lang zul­len zijn voor de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van ons land. Het ligt in de be­doe­ling om bij de vol­gen­de han­dels­beurs meer po­ten­ti­ë­le on­der­ne­mers te in­te­res­se­ren, zo­dat meer van on­ze pro­duc­ten en dien­sten kun­nen wor­den ten­toon­ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.