BBGO-Nickerie or­ga­ni­seert twee­de

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De twee­de end of the year par­ty van de Bond Be­lan­gen­be­har­ti­ging Ge­pen­si­o­neer­den in Over­heids­dienst (BBGO) Nickerie wordt dit jaar op 2 de­cem­ber ge­hou­den voor de le­den van het voor­noemd dis­trict. De­ze me­de­de­ling deed Ri­ta Cho­toe-San­chit, trek­ker van de af­de­ling Nickerie van de BBGO, te­gen­over jour­na­lis­ten tij­dens een pers­con­fe­ren­tie. Cho­toe no­digt al­le le­den van BBGO-Nickerie uit, om deel te ne­men aan het jaar­af­slui­tings­feest dat ge­hou­den wordt in de re­cre­a­tie­zaal ‘De Brug’ aan de GG May­nard­straat.

Cho­toe geeft aan dat dit jaar de le­den die van plan zijn te par­ti­ci­pe­ren, zich van te­vo­ren moe­ten re­gi­stre­ren. Van de dis­tricts­com­mis­sa­ris heeft de bond al­le me­de­wer­king ge­had om de re­gi­stra­tie bij de kan­to­ren van de Be­stuurs­dienst in de di­ver­se res­sor­ten te doen plaats­vin­den. Bij al de­ze kan­to­ren lig­gen for­mu­lie­ren die de le­den moe­ten in­vul­len voor deel­na­me. Zij zegt dat dit no­dig is voor de lo­gis­tie­ke za­ken en om te we­ten hoe­veel ge­pen­si­o­neer­den aan de ac­ti­vi­teit zul­len mee­doen.

Be­hal­ve bij de be­stuurs­kan­to­ren kan men zich ook la­ten re­gi­stre­ren bij de be­stuurs­le­den van BBGO-Nickerie, te we­ten Nier­mal Bad­loe, Ed­gar Pers­aud, Ken­neth Donk en Cho­toe-San­chit. Dit is de twee­de end of the year par­ty die door BBGO-Nickerie wordt ge­or­ga­ni­seerd sinds de op­rich­ting in 2014. Het vo­ri­ge jaar was de­ze ac­ti­vi­teit ge­or­ga­ni­seerd in de gym­zaal van de tech­ni­sche school, en was zeer ge­slaagd.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.