PvdA’er Amsterdam stapt op om par­tij­cul­tuur

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AMSTERDAM - Na el­len­de over de sa­men­stel­ling van de kan­di­da­ten­lijst voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen bij D66, is ook bij de PvdA in Amsterdam een in­ter­ne stam­men­strijd los­ge­bar­sten. Com­mis­sie­raads­lid Mü­ni­re Ma­ni­sa uit Nieuw-West heeft haar lid­maat­schap voor de par­tij per di­rect op­ge­zegd. “Hard wer­ken loont he­laas niet al­tijd, ook als je bij de Par­tij van de Ar­beid zit,” schrijft Ma­ni­sa. Zij kreeg te ho­ren dat de par­tij niet ver­der met haar wil­de gaan. In haar ver­kla­ring op Fa­ce­book he­kelt ze de par­tij­cul­tuur. “Het is niet zon­der re­den dat de par­tij con­ti­nue wordt af­ge­straft. De par­tij ver­liest gaan­de­weg haar au­then­ti­ci­teit en gooit haar ei­gen prin­ci­pes te vaak over­boord,” schrijft ze. “Op aan­drin­gen van de par­tij heb ik mij on­langs kan­di­daat ge­steld voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. Na het eer­ste ge­sprek heb ik om on­sa­men­han­gen­de re­de­nen te ho­ren ge­kre­gen dat de par­tij niet ver­der gaat met mij en mocht ik ook niet op de lijst.” Vol­gens Ma­ni­sa, die een in­cas­so­kan­toor­tje leidt en in het be­stuur zit van LHBTI­be­lan­gen­or­ga­ni­sa­tie COC, zou de par­tij op zoek zijn naar ie­mand met een meer ‘ver­bin­dend’ pro­fiel.

De PvdA vroeg zich af of Ma­ni­sa “het taaie hand­werk aan kon,” schrijft ze. Ze stelt de par­tij vaar­wel te zeg­gen, maar niet de po­li­tiek. Ma­ni­sa kwam eer­der in het nieuws om­dat bij haar kan­toor een poe­der­brief bin­nen­kwam. Ze ont­ving ook be­drei­gin­gen. PvdA-voor­zit­ter Her­man Wier­se­ma noemt het ver­trek “echt jam­mer”,

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.