Eis: 2 jaar cel te­gen me­de­ver­dach­te Van Rey

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) heeft gis­te­ren in ho­ger be­roep twee jaar cel ge­ëist te­gen de Lim­burg­se pro­ject­ont­wik­ke­laar Piet van Pol we­gens om­ko­ping.

Van Pol (74) zou voor­ma­lig VVD-po­li­ti­cus Jos van Rey over een pe­ri­o­de van ja­ren heb­ben om­ge­kocht. Van Pol trak­teer­de Van Rey on­der meer op reis­jes naar ZuidFrank­rijk en uit­stap­jes naar WK-voet­bal­wed­strij­den. Van Pol wil­de en kreeg daar za­ke­lijk voor­deel voor te­rug, meent het OM.

Van Pol staat te­ge­lijk met Van Rey te­recht, maar de za­ken wor­den dins­dag apart be­spro­ken bij het ge­rechts­hof in Den Haag. De eis te­gen Van Rey volgt daar­om la­ter.

Vol­gens bei­de man­nen slaat het OM de plank mis: hun ge­za­men­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten heb­ben al­tijd lou­ter in het te­ken van hun ja­ren­lan­ge vriend­schap ge­staan, zo heb­ben zij in de rechts­zaal be­toogd. De recht­bank vat­te de zaak vo­rig jaar min­der zwaar op dan het OM, dat ook toen twee jaar cel eis­te, te­gen zo­wel Van Pol als­of Van Rey. Van Pol kreeg 100 uur werk­straf op­ge­legd, Van Rey 240 uur. Het OM te­ken­de ho­ger be­roep aan te­gen het von­nis. Ook de twee be­klaag­den gin­gen in ho­ger be­roep.

Van Pol had vol­gens het OM een groot za­ke­lijk be­lang bij het in stand hou­den van de “spe­ci­a­le voor­keurs­re­la­tie” die hij met Van Rey had. Dat zij ook pri­vé dik be­vriend wa­ren, heeft het za­ke­lij­ke oog­merk van Van Pol niet an­ders ge­maakt, re­de­neert het OM. Van Pol gaf ook ca­deaus aan een an­de­re Roer­mond­se wet­hou­der, met de­zelf­de be­doe­lin­gen. Die kwa­men on­der an­de­re neer op eten­tjes en do­na­ties. Het OM kwa­li­fi­ceert dit als cor­rup­te prak­tij­ken en on­der­mij­ning.

Za­ken­man Van Pol had voor de re­a­li­se­ring van zijn pro­jec­ten de steun van de ge­meen­te Roer­mond no­dig. De ma­nier waar­op hij en Van Rey te werk zijn ge­gaan, is ten kos­te ge­gaan van de ge­meen­te, al­dus het OM.

De over­heid moet op ob­jec­tie­ve gron­den be­slis­sin­gen ne­men, be­toog­de de ad­vo­caat­ge­ne­raal na­mens het OM. Om­koop­prak­tij­ken zet­ten de con­cur­ren­tie op ach­ter­stand. Cor­rup­tie schaadt het ver­trou­wen van de bur­ger.

Vol­gen­de week vol­gen de plei­dooi­en van de ad­vo­ca­ten van Van Pol en Van Rey. Het hof ver­wacht op 20 de­cem­ber uit­spraak te doen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.