Pro­bleem bin­nen de par­tij van Ma­cron

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANKRIJK - Bin­nen de par­tij van de Fran­se pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron, La Ré­pu­bli­que En Mar­che (LREM), dreigt een op­stand. Een hon­derd­tal ka­der­le­den en mi­li­tan­ten heeft be­slist om col­lec­tief zijn ont­slag aan te bie­den, uit pro­test te­gen “het ge­brek aan in­ter­ne de­mo­cra­tie”. Dat be­richt­ten Fran­se me­dia gis­te­ren.

De aan­stel­ling van par­tij­voor­zit­ter Chris­top­he Cas­ta­ner is ge­pland voor ko­men­de za­ter­dag in Ly­on. Maar de man erft met­een een par­tij in cri­sis. Zes maan­den na de aan­stel­ling van Em­ma­nu­el Ma­cron als pre­si­dent van Frankrijk, klinkt er steeds meer ge­mor bij de ba­sis van de nog jon­ge par­tij. Fran­ce In­fo kon een do­cu­ment in­kij­ken waar­in zo’n hon­derd par­tij­le­den, op ini­ti­a­tief van mi­li­tan­te Tip­hai­ne Beau­li­eu, hun ont­slag aan­kon­di­gen. Na­men van ont­slag­ne­men­de le­den raak­ten nog niet be­kend, maar er zou­den ook ver­ko­ze­nen tus­sen zit­ten. Ze zou­den voor­al te­leur­ge­steld zijn over het ge­brek aan in­ter­ne de­mo­cra­tie en het be­houd van de eli­tai­re po­li­tie­ke cul­tuur. De be­noe­ming van Cas­ta­ner krijgt veel kri­tiek, hoe­wel de man de eni­ge kan­di­daat was om LREM te lei­den. De nieu­we di­rec­tie wordt be­schouwd als “te­veel Pa­ri­sien” en “af­ge­sne­den van de ba­sis”. De par­tij telt 380.000 mi­li­tan­ten, maar slechts een klei­ne eli­te kan za­ter­dag zijn stem uit­bren­gen.

Ook de per­so­nen­cul­tus van Em­ma­nu­el Ma­cron en zijn echt­ge­no­te Bri­git­te zou moei­lijk lig­gen bij de ba­sis. Steeds min­der mi­li­tan­ten lij­ken nog be­reid om zich in te zet­ten voor de par­tij. In­ge­wij­den zeg­gen dat nog am­per 10 pro­cent van hen ac­tief is.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.