Ge­tui­ge ge­hoord in zaak over ge­wurg­de Ame­ri­kaan­se mi­li­tair

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Ser­ge­ant Lo­gan Mel­gar van de Ame­ri­kaan­se eli­te­troe­pen werd op 4 ju­ni ge­wurgd aan­ge­trof­fen in de Ma­li­ne­se hoofd­stad Ba­ma­ko. De au­to­ri­tei­ten on­der­zoe­ken of twee Na­vy SEALs ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de dood van Mel­gar. Vol­gens een ge­tui­ge zou één van hen toe­ge­ge­ven heb­ben dat hij de 34-ja­ri­ge of­fi­cier had ver­stikt. Het was de New York Ti­mes die eind vo­ri­ge maand voor het eerst over de zaak be­richt­te en zo een schok­golf on­der de eli­te­troe­pen van de Na­vy SEAL te­weeg­bracht. In­tus­sen kon ook NBC News do­cu­men­ten uit het mi­li­tair on­der­zoek naar het tra­gi­sche in­ci­dent in­kij­ken. Blijkt dat de twee le­den van de Na­vy SEAL zich, vol­gens een nieu­we ge­tui­ge, be­le­digd voel­den door Mel­gar en hem wil­den te­rug­pak­ken. Vol­gens het ge­tui­ge­nis van de ene SEAL was hij aan het vech­ten met Mel­gar, toen de an­de­re SEAL om vier uur ’s och­tends Mel­gars ka­mer bin­nen­kwam in het West-Afri­kaan­se Ma­li. De drie zou­den op Mel­gars bed te­recht­ge­ko­men zijn, waar­bij de vol­gens de SEALs dron­ken Mel­gar on­der­aan lag. Dat was een leu­gen: de of­fi­cier had vol­gens de au­top­sie niet ge­dron­ken noch drugs ge­pakt. Toen de SEALs weer op­ston­den, za­gen ze dat Mel­gar niet meer adem­de. Ze pro­beer­den hem nog te­ver­geefs te re­a­ni­me­ren, be­weer­den ze. Maar een der­de ge­tui­ge zei dat een aan­tal mi­li­tai­ren boos was op Mel­gar en dat ze hem wil­den “te­rug­pak­ken”, om­dat hij “hen op­zet­te­lijk pro­beer­de te ont­wij­ken toen hij naar een feest­je reed”. Na de dood van Mel­gar had een van de SEALs, vol­gens de ge­tui­ge, aan hem ook toe­ge­ge­ven dat hij hem had ver­stikt. Er zou duct­ta­pe aan te pas ge­ko­men zijn en mo­ge­lijk wa­ren er nog meer da­ders dan de twee SEALs. Over de plak­band zei­den die niks, uit vrees dat het in­ci­dent als een ont­groe­ning zou be­schouwd wor­den.

In het af­ge­lo­pen week­end bracht de Dai­ly Be­ast het nieuws uit dat Mel­gar had ont­dekt dat de SEALs geld ach­ter­hiel­den van een an­ti­ter­reur­fonds waar­mee lo­ka­le in­for­man­ten moesten be­taald wor­den. Mel­gar zou zijn deel van de koek ge­wei­gerd heb­ben. Het Pen­ta­gon zei dat het geen com­men­taar wou ge­ven op spe­cu­la­ties. Net voor zijn dood had Lo­gan Mel­gar zijn vrouw in­ge­licht over twee SEALs van Team Six voor wie hij be­ducht was. Thuis zou hij haar het he­le ver­haal ver­tel­len. Die kans kreeg de groe­ne ba­ret uit Texas niet. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.