Smog New Del­hi ver­hin­dert he­li­kop­ters om wa­ter te sproei­en

Times of Suriname - - BUITENLAND - Mo­tor­rij­ders pro­be­ren zich door de dik­ke smog laag voort te be­we­gen. De lucht is zwaar van de uit­laat­gas­sen van die­sel­mo­to­ren, ko­len­cen­tra­les en in­du­stri­ë­le uit­stoot en van het vuur­werk.(Fo­to: ANP)

INDIA - Het plan om de dik­ke smog in de In­di­a­se hoofd­stad New Del­hi te be­strij­den door wa­ter over de stad te spui­ten, kan niet door­gaan door de zwa­re lucht­ver­ont­rei­ni­ging. De he­li­kop­ters die zou­den wor­den in­ge­zet als wa­ter­dra­gers kun­nen in de smog niet vlie­gen.

India wil­de van­af een hoog­te van on­ge­veer 100 me­ter wa­ter gaan sproei­en. Hoe­veel op­per­vlak­te van de enor­me me­tro­pool met 22 mil­joen in­wo­ners de ac­tie zou be­strij­ken is niet be­kend­ge­maakt. Een an­der pro­bleem was dat bo­ven de­len van New Del­hi, waar­on­der het zui­den waar het par­le­ment, de pre­si­dent en de pre­mier ze­te­len, niet mag wor­den ge­vlo­gen, meldt de krant In­di­an Ex­press. De zwa­re smog wordt ver­oor­zaakt door de ve­le au­to’s in de stad, zand en stof van bouw­plaat­sen en bran­den op land­bouw­gron­den in de om­ge­ving. De re­ge­ring kan het pro­bleem al­leen aan­pak­ken door lan­de­lijk be­leid te ma­ken, maar heeft dat tot nu toe niet ge­daan. Vol­gens lo­ka­le me­dia hangt er meer dan twee keer zo­veel fijn­stof in de lucht als wat als ge­vaar­lijk wordt be­stem­peld. Daar­om is vo­ri­ge week in de stad de nood­toe­stand uit­ge­roe­pen. De We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie (WHO) noem­de New Del­hi in 2014 de meest ver­vuil­de hoofd­stad ter we­reld, er­ger nog dan het even­eens be­ruch­te Pe­king. Sinds­dien slui­ten de au­to­ri­tei­ten ge­re­geld tij­de­lijk ko­len­cen­tra­les en wordt soms een deel van het au­to­ver­keer ge­som­meerd van de weg te blij­ven. (NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.