%RQGVFRDFK =ZHGHQ VSHFXOHHUW QLHW RYHU UHQWUHH ,EUDKLPRYLF

Times of Suriname - - 6SRUW -

92(7B$/ 9lak na­dat =we­den zicK maan­dag ten kos­te van ,ta­lis voor Ket :. van ko­men­de zo­mer kwa­li fi­ceer­de, werd er al ge­spe cu­leerd over een te­rug­keer van =la­tan ,EraKi­mo­vic. Bonds­coacK -an­ne $nders­son wil­de daar ecK­ter niets over zeg­gen.

³:e KeEEen een team dat Ket uit­ste­kend ge­daan Keeft, kort na­dat de Ees­te spe­ler in on­ze ge­scKie­de­nis ge­stopt is”, zei $nders­son toen Kem op de pers­con­fe­ren­tie ge­vraagd werd of Kij ,EraKi­mo­vic, die in de zo­mer van stop­te als in­ter­na­ti­o­nal, mee wil ne men naar Ket :.. ³:e KeEEen te­gen ,ta­lis een fan­tas­tiscKe pres­ta­tie ge­le verd. ,k wil graag al­leen over de spe­lers pra­ten die dit Ee reikt KeEEen. Dank­je­wel”, ont­week de coacK Ket on­der werp.

/ater in de mi[ed zo­ne zei $nders­son te­gen Af­ton­bladet wel­licKt la­ter die­per op Ket on­der­werp in te gaan. ³:e kun­nen Ket mor­gen over =la­tan KeEEen, maar niet van avond. Nu gaan we fees­ten. (r is geen nieuws te mel­den over Kem.”

De ja­ri­ge spits Ees­in­dig­de na Ket (. in zijn in ter­land­loop­Eaan. Door een zwa­re knieEles­su­re kwam ,EraKi­mo­vic sinds april niet in ac­tie.

.ort na Ket ge­lijk­spel in 0il­aan, waar­door =we­den voor Ket eerst sinds naar een :. gaat, plaatste ,EraKi­mo­vic op Twit­ter en ,nst­agram een fo­to van jui cKen­de =weed­se spe­lers. ³:ij zijn =we­den”, scKreef Kij daar Eij. Bij de Keen­wed strijd in 6ol­na, die af­ge­lo pen week­end met werd ge­won­nen door =we­den, zat ,EraKi­mo­vic als toe­scKou­wer op de ere­triEu­ne.

,EraKi­mo­vic zaak­waar­ne­mer 0ino 5ai­ola was maan­dag dui­de­lijk over een ren­tree van ,EraKi­mo­vic in Ket =weed­se elf­tal. ³$ls Ket no­dig is, dan Ereng ik =la­tan per­soon­lijk naar 5us­land”, zei Kij. ,EraKi­moivc speel­de keer voor zijn land en maak­te liefst

doel­pun­ten, waar­mee de voor­ma­lig $ja­cied top­sco­rer al­ler tij­den is.

+ij speel­de in zijn rij­ke loop Eaan slecKts twee :.¶s, maar kon nooit scKit­te­ren op Ket Koog­ste po­di­um. ,n

in =uid .orea en -apan mocKt de toen ja­ri­ge spits slecKts twee­maal in­val­len. 9ier jaar la­ter in Duits­land werd ,EraKi­mo­vic geKin­derd door Eles­su­res. +ij speel­de drie du­els, maar kwam daar­in niet tot sco­ren. (NS)

Ra­fael Na­dal heeft zich maan­dag na zijn ne­der­laag te­gen Da­vid Gof­fin af­ge­meld voor het ver­volg van de ATP World Tour Fi­nals. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.