*ULH]PDQQ EHUHLNW DNNRRUG PHW %DUFHORQD

Times of Suriname - - 6SRUW -

92(7B$/ $ntoi­ne Griez­mann staat in de Ee lang­stel­ling van on­der meer 5eal 0adrid, 0an­cKes­ter 8ni­ted en Pa­ris 6aint Ger­main, maar vol­gens /e sport Keeft de spits van $tlp­ti­co 0adrid een mon­de ling ak­koord met Bar­cel­o­na af­ge­slo­ten. De &ata­la­nen wa­ren af­ge­lo­pen we­ken veel­vul­dig in con­tact met Griez­mann en de on­derKan de­lin­gen zou­den in­mid­dels in een ver­ge­vor­derd sta­di­um zit­ten.

+et is vol­gens Le10sport on­waarscKijn­lijk dat de )ran­se spits in de win­ter stop een trans­fer gaat ma ken. 9er­scKil­len­de top­cluEs aas­den af­ge­lo­pen zo­mer al op de aan­val­ler, die Ee­sloot zijn 6paan­se werk­ge­ver te steu­nen na de Ee­slis­sing van de ),)$ dat de cluE geen trans­fers mocKt re­a­li­se­ren. Griez­mann toon­de zijn lo \ali­teit en on­der­te­ken­de een nieuw con­tract, waar­door de Koog­te van zijn ont­snap pings­clau­su­le ver­duEEel­de. Griez­mann zou naar ver­luidt uit­kij­ken naar een nieu­we cluE, ook al koes­tert Kij veel lief­de voor los &ol­cKo­ne­ros. Bar­cel­o­na zou graag ge Eruik­ma­ken van de dien sten van de ja­ri­ge spits, die de strijd moet aan­gaan met on­der an­de­ren /uis 6uirez. Nu Griez­mann en Bar­cel­o­na een deal KeEEen Ee­reikt, moe­ten $tlp­ti­co en de &ata­laan­se groot­macKt er nog uit­ko­men, zo klinkt Ket.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.