5HDO 0DGULG ZLO LQ MDQXDUL WRHVODDQ

Times of Suriname - - 6SRUW -

92(7B$/ .epa $rri­zaEa­la­ga 5evu­el­ta voetEal­naam .epa is de ge­droom­de nieu­we kee­per van 5eal 0adrid. De re­ge rend kam­pi­oen van 6pan­je wil de ja­ri­ge kee­per in ja­nu­a­ri over­ne­men van $tKle­tic BilEao.

Dat meld­de sport­krant Mar­ca gis­te­ren. +et con tract van .epa loopt ko men­de zo­mer af. De doel man en zijn werk­ge­ver BilEao zijn Ket nog al­tijd niet eens over een nieu­we ver­Ein­te­nis. De Bas­ki­scKe cluE loopt dus Ket ri­si­co dat .epa over ze­ven maan­den gratis en voor niets de deur uit­wan­delt.

5eal 0adrid is al een tijd­je op zoek naar een nieu­we doel­man en lijkt in de jon­ge goa­lie een ide­a­le kan­di­daat te KeEEen ge­von­den. Mar­ca scKrijft dat De .on­ink­lij­ke over­weegt om .epa in ja­nu ari voor een slor­di­ge twin tig mil­joen eu­ro over te ne men. 2nder de 0adri­l­een­se lat moet Kij de plek over­ne men van .e\lor Na­vas. .epa maak­te af­ge­lo­pen week zijn deEuut voor de na­ti­o­na­le ploeg. +ij deed ne­gen­tig mi­nu­ten mee in een oe­fen­du­el met &os­ta 5ica winst . (VP)

Ke­pa Ar­ri­za­bala­ga Re­vu­el­ta is de ge­droom­de nieu­we kee­per van Re­al Ma­drid. De re­ge­rend kam­pi­oen van Span­je wil de 23-ja­ri­ge kee­per in ja­nu­a­ri over­ne­men van Athle­tic Bil­bao. (Fo­to: Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.