DONGO­SCHRIJFT­GE­SCHIE­DE­NIS­IN­GU­Y­A­NA

Times of Suriname - - 6SRUW -

POWERLIFTING - De su­per hea­vy­weight po­wer­lif­ter van Su­ri­na­me, Do­no­van ‘Iz­ri Don’ Dongo heeft ge­schie­de­nis ge­schre­ven in ons buur­land Gu­y­a­na. Zon­dag wist de­ze reus van Cros­sFit Long Claw het kam­pi­oen­schap van de al­ler­eer­ste Strong­man com­pe­ti­tie in Gu­y­a­na bin­nen te ha­len. Aan dit toer­nooi de­den tien at­le­ten uit twee lan­den mee in de open klas­se met een ge­wichts­klas­se van mi­ni­maal 80kg en maxi­maal 160kg. De at­le­ten de­den mee aan vier on­der­de­len: Sand­bag throw, Over­head­press, Ti­re flip en Back lo­a­der pull.

Iz­ri Don be­haal­de bij de Sand­bag throw (110kg) ne­gen reps in twee mi­nu­ten. Bij de Over­head­press (100kg) was de Su­ri­na­mer goed voor ze­ven­tien reps in twee mi­nu­ten en bij de Ti­re flip (280kg) haal­de hij maar liefst ze­ven flips even­eens in twee mi­nu­ten. In het on­der­deel Back lo­a­der pull trok Iz­ri Don het verst. Met de­ze over­win­ning mocht de win­naar USD 250 bij­schrij­ven op zijn re­ke­ning. “De Gu­y­a­ne­zen wa­ren echt on­der de in­druk van ons. Zij zijn zelf ook erg sterk en zijn ook van plan in Su­ri­na­me mee te doen tij­dens on­ze vol­gen­de Strong­man com­pe­ti­tie. De ko­men­de Strong­man com­pe­ti­ties waar­aan ik zal deel­ne­men zijn: de Re­vo’s hoek­je Bench-press / dead­lift batt­le in de­cem­ber en in 2018 een Strong­man com­pe­ti­tie in de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka om een pro kaart te win­nen en zo­doen­de ver­der te kun­nen gaan met in­ter­na­ti­o­na­le Strong­man com­pe­ti­ties. Qua spon­so­ring gaat het niet zo goed en ik moet als at­leet de mees­te din­gen toch zelf be­kos­ti­gen. Ik maak ge­bruik van de trai­ning cen­tre van Cros­sFit Long Claw en dat is een gro­te hulp. On­danks al­les heb ik een doel en zal dat ze­ker be­rei­ken”, al­dus Dongo. Naast Dongo wa­ren ook VOETBAL - Gro­nin­gen Wil­son Ba­lan­si en Jos­hua ging voort met zijn goe­de Den­doe van de par­tij. Met vorm in de re­gu­lie­re com­peeen lich­te bo­dy­weight luk­te ti­tie van de Sa­ram­ac­ca Sport het Den­doe toch de ze­ven­de Bond. In de vo­ri­ge speel­ron­plaats te be­ha­len. Wil­son de wist Gro­nin­gen met 7-0 Ba­lan­si raak­te jam­mer ge­noeg te win­nen van nieuw­ko­mer ge­bles­seerd bij één van Jong Gro­nin­gen en in de­ze de on­der­de­len. speel­ron­de wist Gro­nin­gen over­tui­gend te win­nen. De jon­gens uit de hoofd­plaats

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.