INTERNATIONAAL­BADMINTONTOERNOOI­OPKOMST

Times of Suriname - - 6SRUW -

BADMINTON - De Su­ri­naam­se bad­min­ton­lief­heb­bers mo­gen de ko­men­de da­gen ge­nie­ten van een internationaal badmintontoernooi, dat van­daag van start gaat en ein­digt op za­ter­dag. Dit toer­nooi zal af­ge­werkt wor­den in de Is­may van Wil­gen­sport­hal.

Dit toer­nooi is er een van de ‘BWF In­ter­na­ti­o­nal Se­ries’ en het laat­ste internationaal eve­ne­ment voor 2017 in het Ca­ri­bisch Ge­bied van het Pan-Am bad­min­ton­cir­cuit. Het is de elf­de keer dat het toer­nooi zal plaats­vin­den. Spe­lers uit di­ver­se lan­den doen mee waar­on­der Bra­zi­lië, Chi­li, Cu­ba, Gu­a­te­ma­la, Gu­y­a­na, FransGu­y­a­na, Is­ra­ël, Ja­mai­ca, Mexi­co, Pe­ru, Por­tu­gal en Tri­nidad & To­ba­go. Daar­naast ne­men meer dan der­tig Su­ri­naam­se spe­lers deel aan het eve­ne­ment. Zij heb­ben zich in de af­ge­lo­pen we­ken op­ti­maal voor­be­reid op dit gro­te eve­ne­ment. Van­daag wor­den een aan­tal kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den ge- speeld dat om 17.30 uur zal aan­van­gen. Het hoofd­toer­nooi zal ge­speeld wor­den op don­der­dag en vrij­dag tus­sen 9.00 uur en 22.00 uur; op za­ter­dag vin­den de fi­na­les plaats. De of­fi­ci­ë­le ope­ning met ce­re­mo­nie van het toer­nooi is op don­der­dag om 18.00 uur.

Ha­kim Ziy­ech heeft geen mo­ment spijt ge­had van zijn keu­ze voor het Ma­rok­kaan­se elf­tal bo­ven het Ne­der­land­se. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.