Sre­fidensi Ma­ra­thon krijgt we­der­om internationaal tin­tje

Times of Suriname - - 6SRUW -

MA­RA­THON - De Sre­fidensi Ma­ra­thon zal ook dit jaar een internationaal tin­tje krij­gen. De in­schrij­vin­gen zijn nog gaan­de; tot nu toe heb­ben al een aan­tal lan­den zich aan­ge­meld voor dit eve­ne­ment. Voor de ma­ra­thon heb­ben tot nu toe 26 deel­ne­mers af­kom­stig uit Su­ri­na­me, Ne­der­land, USA, Frans Gu­y­a­na, Gu­y­a­na, Cu­ba, Frankrijk, en Co­lom­bia zich aan­ge­meld. Voor de hal­ve ma­ra­thon is het aan­tal deel­ne­mers op­ge­lo­pen naar 96 en de­ze zijn af­kom­stig van Su­ri­na­me, Frankrijk, Fi­lip­pij­nen, Frans-Gu­y­a­na, Ne­der­land en Gu­y­a­na. Voor de hal­ve ma­ra­thon es­ta­fet­te staat de tel­ler mo­men­teel op elf teams uit Su­ri­na­me en Gu­y­a­na. Voor de ma­ra­thon Ekiden heb­ben tot nu toe twee teams uit Ne­der­land en Gu­y­a­na aan­ge­meld en voor de long dis­tan­ce wal­king heb­ben 33 per­so­nen af­kom­stig uit Ne­der­land en Su­ri­na­me zich op­ge­ge­ven. De com­mis­sie van de­ze ma­ra­thon geeft aan dat al­les op sche­ma ligt en ook de in­schrij­vin­gen vlot gaan. Het aan­tal ma­ra­thon­lo­pers van het vo­rig jaar is reeds over­schre­den en meer lo­pers van­uit het bui­ten­land heb­ben zich aan­ge­meld. In­tus­sen heeft de win­naar van het vo­rig jaar, Li­o­nel D’An­dra­de, zich al in­ge­schre­ven. Ook de be­ken­de ma­ra­thon­lo­pers Guil­ler­mo Uder­hout, Caro­lien Mar­let, Jo­na­than Bak­ta­war en Ire­ne Tijn­dal heb­ben zich op­ge­ge­ven voor deel­na­me. De com­mis­sie ver­wacht dat het aan­tal deel­ne­mers ver­der zal uit­lo­pen. Be­lang­heb­ben­den heb­ben tot don­der­dag de kans om zich te la­ten in­schrij­ven voor dit eve­ne­ment. De in­schrij­vin­gen vin­den plaats bij het se­cre­ta­ri­aat van de com­mis­sie, dat ge­ves­tigd is op de Lucht­macht­ba­sis aan de Doek­hie­weg te Zorg en Hoop.

De start en fi­nish van de veer­tien­de edi­tie van de Sre­fidensi Ma­ra­thon vin­den plaats op za­ter­dag op het On­af­han­ke­lijk­heids­plein. De loop start om 17.30 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.