Al­les oI niets voor ,nter Ja­kin

Times of Suriname - - 6SRUW -

ZAAL­VOET­BAL - “Van­daag is het al­les of niets voor ons in ga­me 2 te­gen The Li­ons”, zegt trai­ner Cla­ren­ce Dja­ja­di van In­ter Ja­kin, in aan­loop naar ga­me 2 van de se­rie num­mer 3 te­gen num­mer 4 in de play-offs van de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond.

In­ter Ja­kin speel­de in de eer­ste helft van ga­me 1 goed, maar in de twee­de helft ging al­les mis en het team ver­loor ui­t­ein­de­lijk met 11-3 van The Li­ons. De oe­fen­mees­ter geeft aan dat de jon­gens in de twee­de helft niet meer ge­con­cen­treerd wa­ren. Op een ge­ge­ven mo­ment stond In­ter Ja­kin met 5-3 ach­ter en de spe­lers dach­ten al­leen maar aan doel­pun­ten, ter­wijl zij de ver­de­di­ging ver­waar­loosd had­den. Hier­door kon The Li­ons uit­lo­pen naar een gro­te­re sco­re. Dja­ja­di meent dat er­va­ring ook een be­lang­rij­ke rol heeft ge­speeld in dit du­el. De jon­gens van In­ter Ja­kin heb­ben nooit een play-offs in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie ge­speeld en het tem­po en de drang om te win­nen is veel ho­ger dan van de al­ge­me­ne ron­de. De trai­ner eist van zijn spe­lers dat zij van­daag de he­le wed­strijd ge­con­cen­treerd blij­ven en ge­duld heb­ben, want van­daag is het al­les of niets voor In­ter Ja­kin. “Bij het niet be­ha­len van de her­kan­sing­se- rie zal er geen spra­ke zijn van een mis­lukt jaar bij de pro­mo­ven­dus”, zegt de trai­ner. “On­ze eer­ste doel­stel­ling was om ons te hand­ha­ven in de­ze klas­se, maar we heb­ben meer dan dat be­reikt”, geeft Dja­ja­di tot slot aan.

The Li­ons won in de al­ge­me­ne ron­de drie keer van In­ter Ja­kin en ook ga­me 1 van de­ze se­rie werd met ruime cij­fers ge­won­nen, maar trai­ner Stan­ley Lams­berg van The Li­ons ver­wacht van­daag geen ge­mak­ke­lij­ke wed­strijd. Hij meent dat In­ter Ja­kin zijn fou­ten zal her­stel­len en ze­ker voor de over­win­ning zal gaan, want voor de pro­mo­ven­dus is het van­daag er­op of er­on­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.