$\XVKPDQQ .KXUUDQD YHUYDQJW 6LGKDUWK 0DOKRWUD

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

Sid­harth Mal­ho­tra maakt een slech­te pe­ri­o­de mee wan­neer het gaat om zijn films. Baar Baar Dek­ho (201 ), A Gent­le­man (2017) en meest re­cent It­te­faq (2017) zijn ge­flopt of geen groot suc ces ge­ble­ken. Dit be­te­kent dat ook film­ma­kers hun be­slis­sin gen op­nieuw be­kij­ken.De pro­du­cen­ten van een ko­me­die­film die Sid­harth Mal­ho­tra had­den be­na­derd voor de hoofd­rol, heb­ben zich be­dacht. =ij heb­ben hem nu ver­van­gen door $\ush­mann Khur­ra­na.

“Sid­harth Mal­ho­tra’s ramp­za­li­ge pe­ri­o­de heeft film­ma­kers aan het twij­fe­len ge­bracht over zijn ver­mo­gen om het pu­bliek naar de bios­co­pen te trek­ken. De te­leur­stel­len­de ope­ning van It­te­faq was de drup­pel die de em­mer deed over­lo­pen en de ma­kers heb­ben $\ush­mann be­na­derd voor de hoofd­rol in de­ze ko­me­die.

$\ush­mann heeft zich be­we­zen in het gen­re en zijn re­cen­te suc­ces­sen la ten zien dat hij een meer be­trouw­ba­re su­per­ster is dan Sid­harth”, al­dus een pro­duc­tie­me­de­wer­ker. $ls de­ze trend zich voort­zet, moet Sid­harth Mal­ho­tra se­ri­eus een an­de­re aan­pak over­we­gen.

(Bol­ly­wood.nl/Fo­to: iKar­mik.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.