5EEGs EQKELE JE­vALLEQ vAQ GEQJuE JEQotEErG

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - +et Mi­nis­te­rie van 9olks­ge­zond­heid geeft aan dat reeds en­ke­le ge­val­len van den­gue-be­smet­ting zijn ge­re­gi­streerd. (en week te­rug gaf het mi­nis­te­rie de ge­meen­schap een re­min­der dat met in­gang van de re­gen­tijd men alert moest zijn op de broed­plaat­sen van mus­kie­ten. Ge­vraagd werd om de woon­om­ge­ving zo­veel mo­ge­lijk te ont­doen van ver­moe­de­lij­ke broed­plaat­sen voor de Ae­des aeg\pti mus­kiet die het chi­kun­gun\azi­ka- en den­gue­vi­rus ver­spreidt. Dit zegt Mau­reen :ijn­gaar­de-van Dijk di­rec­teur van het Mi­nis­te­rie van 9olks­ge­zond­heid.

'e mel­din­gen die via de huis art­sen wer­den door­ge­ge­ven kwa­men me­ren­deels uit het zui­den. $an de hand van de klacht wordt de Sa­ti­ënt ver we­zen naar het la­bo­ra­to­ri­um. 2ok wordt de mel­ding door ge­ge­ven aan de af­de­ling 0i li­eu ,nsSec­tie die de si­tu­a­tie in de des­be­tref­fen­de buur­ten gaat in­sSec­te­ren en even­tu­eel voor­lich­ting ver­strekt. 'at de mus­kiet die het den­gue­vi­rus over­brengt in 6uri­na­me voor komt is reeds een feit. +et is nu be­lang­rijk om tij­dens de re­genSe­ri­o­den de leef­om ge­ving vrij te hou­den van mus­kie­ten stelt :ijn­gaar­de. Er zal aan het ein­de van ja­nu ari een ver­ge­lij­king wor­den ge­maakt met het vo­ri­ge jaar als het aan­tal be­smet­te ge­val len dit jaar is toe­ge­no­men of af­ge­no­men. 0et dit re­sul­taat weet het mi­nis­te­rie dan ook hoe ster­ker de voor­lich­ting naar de sa­men­le­ving zal moe­ten Slaats­vin­den.

7ot nu toe zijn er geen ge­val len van zi­ka en chi­kun­gun\a ge­re­gi­streerd. 'e hot­line van het %ureau voor 2Sen­ba­re *ezond­heids­zorg %2* heeft het voor de­ze maand erg druk ge­had. Er kwa­men heel veel klach­ten bin­nen van be­zorg­de buurt­be­wo­ners die last had­den van mus­kie ten van­we­ge de rom­mel oS het erf van hun bu­ren of an de­re buurt­be­wo­ners. Er werd door de­ze bel­lers ge­vraagd of het %2* kon ko­men sSui­ten in de om­ge­ving. 'e mees­te klach­ten kwa­men de af­ge­lo Sen twee we­ken uit de bin nen­stad van 3ara­ma­ri­bo om ge­ving .ei­zer­straat. 2ok de be­wo­ners van 3ara­ma­ri­bo 1oord om­ge­ving /eons­berg heb­ben ge­vraagd of er ge­sSo ten kan wor­den in hun buurt. 'it meldt een van de hot­line me­de­wer­kers van het %2* &heshta 6ewta­hal.

³En­ke­le ken­mer­ken waar­oS u kunt let­ten in­dien u denkt dat u het den­gue­vi­rus heeft zijn een grieSe­rig ge­voel Sijn­lij­ke ge­wrich­ten Sijn bij het mid­den­rif moei­te heb­ben bij het dieS in­a­de­men he­le fij­ne on­der­huid­se bloe­din gen Sijn ach­ter de oog­le­den hoofdSijn en koorts. +er­kent u de­ze ken­mer­ken bij u dan is het raad­zaam een arts te be­zoe­ken voor of­fi­ci­eel on der­zoek als u wer­ke­lijk be smet bent´ zegt :ijn­gaar­de.

PW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.