.QAL­vuur­wErK JrootstE EoosGoEQEr vuur­wErKsLACHtof­fErs

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De of­fi­ci­eel in­ge­ga­ne ver­koop- en af­schiet­pe­ri­o­de van vuur­werk is nau­we­lijks twee da­gen oud of er wer­den vier vuur­werkslachtof­fers ge­no­teerd. Ge­ble­ken is dat het al­le­maal slacht­of­fers zijn van ver­bo­den knal­vuur­werk.

9ol­gens 2lten 3in­as voor lich­ter bij het .orSs %rand weer 6uri­na­me is er dit jaar geen knal­vuur­werk gew­mSor teerd. 'e brand­weer was aan we­zig bij het in­kla­ren van con­tai­ners met vuur­werk. Er is oS­ge­let dat er geen knal vuur­werk in zat. 'e ver­kooS en aan­kooS van knal­vuur­werk is ten streng­ste ver­bo­den. 7och blijkt dat er knal­vuur werk in de om­looS is. 'it kan ver­moe­de­lijk uit ou­de voor ra­den ko­men geeft 3in­as aan.

2nder­tus­sen zijn reeds vier slacht­of­fers ge­no­teerd. Een jon­ge­man heeft bij het af­schie­ten van Co­lour FlowEr zijn duim ver­brij­zeld. 2ok een kleu­ter van vijf jaar lieS ver­won­din­gen in het ge­zicht oS na­dat de va­der een THunDEr KInG in di­rec­te om­ge­ving van de klei­ne af­schoot. 'elen van het vuur­werk raak­ten het ge­zicht van de kleu­ter met het nood­lot­tig ge­volg. +et jon­ge tje is ver­we­zen naar de Slas tisch chi­rurg. Eer­der was al een mel­ding van een tien­ja­rig meis­je dat oog­let­sels oS­lieS als ge­volg van vuur­werk. ,n 1ic­ke­rie was al twee da­gen voor de of­fi­ci­ë­le da­tum van de ver­kooS en af­schietSe­ri ode van vuur­werk een mel ding van een slacht­of­fer. Een meis­je van twaalf jaar meld­de zich oS eer­ste kerst­dag aan in het 0un­gra 0edisch &en­trum 6treek­zie­ken­huis 1ic­ke­rie met brand­let­sels door vuur werk aan haar hand. =o meldt de .%6 voor­lich­tings­dienst.

En­ke­le soor­ten knal­vuur­werk zijn Co­lour FlowEr CrA­zy GAnG BIn­lADEn de Ca­ke in zeef­vorm THunDEr KInG en de Kron­to. 'it zijn een Saar van de har­de knal­lers die ver bo­den zijn vol­gens het .%6. +et ver­han­de­len van dit soort vuur­werk is ver­bo­den door de brand­weer. ,ndien men merkt dat dit wel ge­beurt kan men bel­len naar het alarm­num­mer van de brand­weer. 'e brand weer zal dan oS het adres af gaan en geSas­te maat­re­ge­len tref­fen waar­on­der de ver­gun ning in­trek­ken of het ver­bo den vuur­werk uit de win­kel ha­len. PW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.