Voor wat be­treft de vei­lig­heid bij het af­schie­ten van vuur­werk heeft het KBS en­ke­le aan­dachts­pun­ten waar­op de sa­men­le­ving moet let­ten. Vuur­werk aan­dachts­pun­ten van­uit het KBS:

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

· · Koop geen knal­vuur­werk en steek dit dus ook niet af! Ou­ders, ver­zor­gers die­nen een ex­tra ver­ant­woord en voor­beel­dig ge­drag in de­ze pe­ri­o­de in te ne­men!

· Be­scherm steeds je ogen met een vei­lig­heids­bril bij het af­ste­ken van vuur­werk.

Ge­bruik al­tijd een wie­rook of aan­steek­stok­je om vuur­werk te ont­ste­ken.

Stunt nooit met vuur­werk, ont­man­tel geen vuur­werk en steek geen wei­ge­raars af.

· Gooi geen vuur­werk op die­ren.

· Pas op met vuur­pij­len, sluit zo­veel als mo­ge­lijk ra­men en deu­ren als er vuur­werk wordt af­ge­scho­ten in uw om­ge­ving. Kin­de­ren be­ne­den ze­ven jaar mo­gen he­le­maal niet met vuur­werk om­gaan en van­af 7 tot 16 jaar is dat al­tijd on­der toe­zicht van vol­was­se­nen.

Let op je om­ge­ving, ge­beds­hui­zen, zorg­in­stel­lin­gen

Laat jouw ple­zier an­de­ren niet tot last zijn!

·

·

·

·

etc.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.