1A MAQuArL sAQCtLEs tEJEQ vErQLELErs wEJPEuELLALr

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3$5$0$5,%2 +et 0inis te­rie van 2Sen­ba­re :er­ken 7ransSort en &om­mu­ni­ca­tie 2:7 & maakt be­kend dat er na ja­nu­a­ri sanc­ties zul­len vol­gen te­gen de­ge­ne die zich schul­dig maakt aan het ver­nie­len van het weg meu­bi­lair.

+et 0inis­te­rie van 2:7 & geeft des­be­tref­fen­de die zich schul­dig maakt aan ver­nie ling van het weg­meu­bi­lair door re­cla­me­ob­jec­ten zon­der toe­stem­ming eroS te Slaat sen de kans om tus­sen nu en

ja­nu­a­ri de­ze even­tu ele re­cla­me die be­ves­tigd is aan het weg­meu­bi­lair te ver wij­de­ren. 1a ja­nu­a­ri zul­len sanc­ties hier­te­gen vol gen.

5aoel 6we­do hoofd van de 9oor­lich­tings­dienst 2:7 & geeft aan dat ge ble­ken is dat te vaak weg meu­bi­lair ge­bruikt wordt voor re­cla­me­doel­ein­den. +et is ten streng­ste ver­bo­den om zon­der toe­stem­ming van het mi­nis­te­rie over te gaan tot het Slaat­sen van re­cla­me of be­kend­ma­kin­gen aan het mi­nis­te­rie toe­be­ho­ren­de weg­meu­bi­lair. 7ot weg­meu bi­lair wordt on­der an­de­re ge­re­kend ver­keers­bor­den mas­ten en ove­ri­ge in­fra­s­truc tu­re­le ob­jec­ten in en rond­om de oSen­ba­re we­gen. +et zijn vaak ge­noeg klei­ne on­der­ne­min­gen die zich hier aan schul­dig ma­ken. :ij zien haast in el­ke straat bor­den met het num­mer van ta[ibe drij­ven kaS­sa­lons oSSas­hui zen of na­gelst\lis­ten aan de stroomSa­len. 'it zal in het ver­volg niet meer toe­ge­staan zijn.

+et 0inis­te­rie van 2:7 & zal in sa­men­wer­king met het 0inis­te­rie van -us­ti­tie en 3o li­tie en de ver­schil­len­de com mis­sa­ri­a­ten con­form de wet ar­ti­kel van het :et­boek 6traf­recht oStre­den te­gen zul­ke over­tre­ders.

PW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.