]wEr­vErs worGEQ PorJEQ vEr­rAst

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3$5$0$5,%2 zwer vers zul­len mor­gen in de bin nen­stad wor­den blij ge­maakt met een bord­je eten fruit en drank. Eart­ha $dri­aan een van de lei­ders van het team 6i[Sack friends zegt aan de krant dat een deel van de le­den aan de :ater­kant zal staan om de thuis en dak­lo­zen die zich daar oShou­den de voe­ding te ge­ven. =ij hooSt dat al­le dak lo­zen daar ko­men. Een an­der deel van het team trekt in de stra­ten van het cen­trum om de zwer­vers te zoe­ken en hen blij te ma­ken. 9ol­gens haar zijn vrij­wil­li­gers van har­te wel­kom om mee te helSen de zwer vers te zoe­ken. 'e voe­ding zal aan de :ater­kant wor­den ge scheSt. =ij wil­de nog vy­yr de jaar­wis­se­ling de thuis en dak lo­zen blij ma­ken met een bord je eten. =ij weet dat het bord­je eten niet vol­doen­de zal zijn voor de ko­men­de da­gen maar dit is het be­gin om an­de­re so­ci­a­le Sro­jec­ten uit te voe­ren. $dri­aan vraagt aan de sa­men le­ving of zij hulS wil bie­den in de vorm van goe­de­ren want dat is van har­te wel­kom. =ij geeft aan dat een fi­nan­ci­ë­le bij­dra­ge ge­le­verd kan wor­den waar­mee dan sSul­len voor de voor­be­rei­ding van de voe­ding zul­len wor­den ge­kocht.

9ori­ge week maak­te het team 6i[Sack friends kin­de­ren uit een te­huis blij met een Sak ket­je. 'e be­doe­ling is vol­gens $dri­aan om steeds min­der be­deel­den te helSen. 9ol­gens haar kan el­ke bij­dra­ge van­uit de sa­men­le­ving wor­den ge bruikt om min­der­be­deel­den blij te ma­ken. 3er­so­nen heb ben wel toe­zeg­gin­gen ge­daan dat zij het team zul­len helSen. ‘HElp us to HElp otHErs’! 0et de­ze oSroeS vraagt $dri­aan de ge­meen­schaS om hulS. =ij geeft aan dat het team 6i[Sack

friends be­staat uit ge­mo ti­veer­de jon­ge­ren die goe­de doe­len wil­len re­a­li­se­ren. ³0et uw hulS zijn wij in staat veel meer te doen´ al­dus $dri­aan.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.