:DQSUHVWDWLH RYHUKHLG JURRWVWH GLHSWHSXQW LQ MXULGLVFK DFKWHUXLWNLMNVSLHJHO

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

3$5$0$5,%2 'H ZDQSUHVWDWLH YDQXLW GH ]LMGH YDQ GH RYHUKHLG LV LQ KHW KDDVW DIJHORSHQ MDDU KHW JURRWVWH GLHSWHSXQW LQ KHW MXULGLVFK DFKWHUXLWNLMNVSLHJHO 'DW YLQGW DGYRFDDW ,UHQH /DOML 9ROJHQV KDDU LV GH ZDQSUHVWDWLH YDQ GH RYHUKHLG ULFKWLQJ GH DGYRFDWHQ JHZHHVW GLH WRHJHYRHJGH ]DNHQ GRHQ SV\FKRORJHQ SV\FKLDWHUV HQ WRONHQ ³'H ZDQSUHVWDWLH LV QLHW LQFLGHQWHHO PDDU VWUXFWXUHHO :DQSUHVWDWLH YDQ GH RYHUKHLG LV HHQ DDQWDVWLQJ YDQ GH UHFKWVVWDDW RPGDW UHFKWHQ QLHW JH JDUDQGHHUG ]LMQ ´

Lal­ji zegt dat het dit jaar voor­kwam dat tol­ken in be­raad wa­ren. Zij geeft aan dat de wet dui­de­lijk aan­geeft dat het ver­hoor van een ver­dach­te die de 1eder­land­se taal niet mach­tig is, ge­schiedt met een be­ë­dig­de tolk. (en ver­hoor zon­der een be­ë­dig­de tolk, ge­schiedt op straf­fe van nie­tig­heid. “Het on­der­zoek moet plaats­vin­den in een taal die de ver­dach­te ver­staat. Dus niet be­ta­ling van de tol­ken is een ern­sti­ge aan­tas­ting van het recht van een ver­dach­te.´ Lal­ji wijst er­op dat psy­cho­lo­gi­sche en psy­chi­a­tri­sche rap­por­ta­ges ver­eist zijn om zicht te krij­gen op het han­de­len van een ver­dach­te. Zij zegt dat ad­vo­ca­ten die toe­ge­voeg­de za­ken doen, moe­ten pro­ce­de­ren te­gen de Staat om hun geld te kun­nen ont­van­gen. Lal­ji be­na­drukt dat het af­ge­lo­pen ju­ri­disch jaar een tur­bu­lent jaar is ge­weest met hoog­te- en diep­te­pun­ten.

(en hoog­te­punt vindt zij de in­ge­bruik­ne­ming van het nieu­we ge­rechts­ge­bouw aan de Mgr Wul­fingstraat. Dat er nog steeds een waar­ne­mend hof­pre­si­dent is en dat er nog steeds geen mi­nis­ter van -us­ti­tie en Po­li­tie is ziet zij als diep­te­pun­ten. “De cri­mi­na­li­teit is toe­ge­no­men. Ve­le ver­dach­ten kun­nen geen ad­vo­caat be­ta­len en zijn aan­ge­we­zen op de kos­te­lo­ze ad­vo­caat. (r is veel waar­aan ge­werkt moet wor­den. Be­han­de­ling van za­ken in ho­ger be­roep moet vlot­ter.´ Lal­ji zegt dat het be­leid op het stuk van Voor­waar­de­lij­ke In­vrij­heid­stel­ling hel­der en trans­pa­rant moet zijn. “De roep om meer rech­ters is er nog steeds. Som­mi­ge za­ken du­ren ge­woon te lang. Rechts­mid­de­len staan ge­du­ren­de de be­han­de­ling van een zaak niet open, ter­wijl za­ken in eer­ste aan­leg drie jaar du­ren, wat niet on­be­kend is. Het te­kort aan rech­ters moet op­ge­he­ven wor­den. Rech­ters heb­ben te­veel za­ken waar­door per zit­ting maar en­ke­le ge­tui­gen ge­hoord wor­den.´ Voor de raads­vrouw is per- soon­lijk het jaar 2018 een nieuw be­gin. “Ik zal van­af 2018 kan­toor hou­den aan de Prins Hen­drik­straat 60. Het is nog steeds een kan­toor dat open­staat voor el­ke bur­ger en recht­zoe­ken­de voor hulp en ad­vies´, al­dus de raads­vrouw.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.