/99 HQ 6LQR6X RQGHUWHNHQHQ 028 YRRU VXLNHUULHWWHHOW

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

PARAMARIBO – Het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV) en Si­noSu De­vel­op­ment Group NV heb­ben een ‘Me­mo­ran­dum of Un­der­stan­ding’ (MOU) ge­te­kend voor de op­zet van een sui­ker­riet­aan­plant. De on­der­te­ke­ning vond plaats op 20 december. Dit meldt het Na­ti­o­naal In­for­ma­tie In­sti­tuut in een pers­be­richt. Na de oogst van het sui­ker­riet zul­len de part­ners de­ze ver­wer­ken tot on­der an­de­re etha­nol en sui­ker. Voor dit sui­ker­riet­pro­ject is aan Si­noSu NV een per­ceel­land groot cir­ca 40.000 hec­ta­re in het dis­trict Nic­ke­rie toe­ge­we­zen. Het mi­nis­te­rie van LVV en Ruim­te­lij­ke or­de­ning, Grond- en Bos­be­heer (RGB) heb­ben on­der­zoek ge­daan naar een ide­aal per­ceel­land voor de sui­ker­riet­aan­plant. Even­eens is de op­zet van een kracht­cen­tra­le op­ge­no­men in de MOU. Voor de uit­voe­ring van dit pro­ject gaat Si­noSu NV an­de­re part­ners in Chi­na aan­trek­ken. De MOU heeft een gel­dig­heids­duur van twee jaar en naar ver­wach­ting zal het pro­ject in 2019 aan­van­gen. Voor de aan­vang van dit pro­ject zal er een haal­baar­heids­stu­die ge­daan wor­den, waar­aan veld­on­der­zoe­ken zijn ver­bon­den. Met de re­sul­ta­ten van de on­der­zoe­ken wordt een pro­ject­ont­werp ge­schre­ven. Etha­nol is de al­co­hol die in al­co­ho­li­sche dran­ken zit. Het ont­staat bij de na­tuur­lij­ke gis­ting van sui­ker bij be­paal­de ge­was­sen zo­als drui­ven, gra­nen, kool­zaad en sui­ker­riet. Te­gen­woor­dig wordt etha­nol op gro­te schaal in­du­stri­eel ge­syn­the­ti­seerd, on­der an­de­re in de pe­tro­che­mi­sche in­du­strie. Etha­nol wordt ge­zien als een bruik­baar al­ter­na­tief voor ben­zi­ne, de bi­o­lo­gi­sche brand­stof. Een au­to stoot min­der kool­stof­di­oxi­de (CO2) uit wan­neer de­ze op bi­oet­ha­nol rijdt, dan wan­neer die op ben­zi­ne rijdt. Su­ri­na­me zal met on­der­steu­ning van Chi­na over een aan­tal ja­ren etha­nol pro­du­ce­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.