6DQWRNKL ³*HQRHJ RSORVVLQJVPRGHOOHQ RP ODQG WH UHGGHQ ]RQGHU OHQLQJHQ´

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

PARAMARIBO - “Er zijn nog ge­noeg op­los­sings­mo­del­len om het land te red­den zon­der le­nin­gen”, zegt Chan­dri­ka­persad San­tok­hi, voor­zit­ter van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings­par­tij (VHP) aan de krant. Hij geeft aan dat 2017 een jaar is, waar­bij de re­ge­ring veel geld ge­leend heeft en geld van het volk af­pak­te mid­dels in­kom­sten­ver­ho­gen­de maat­re­ge­len. Vol­gens hem is het land nog te red­den zon­der dat er geld ge­leend en af­ge­pakt wordt van het volk. San­tok­hi zegt dat er vol­doen­de geld bin­nen te ha­len is, in­dien de re­ge­ring aan ie­der­een die 2000 vier­kan­te me­ter grond heeft, de mo­ge­lijk­heid biedt om die om te zet­ten in ei­gen­dom. Hij legt uit dat tien eu­ro per vier­kan­te me­ter grond ge­vraagd kan wor­den, wat per per­soon al 20.000 eu­ro aan in­kom­sten bin­nen­brengt. Hij denkt dat ze­ker meer dan 10.000 per­so­nen be­reid zul­len zijn dit te doen, om­dat zij dan ze­ker­heid op hun grond krij­gen. De Staat zal hier­mee dan SRD 200 mil­joen kun­nen ver­die­nen. Hij keurt het af dat de grond­huur wordt ver­hoogd. Het ver­ho­gen van de grond­huur zal moor­dend zijn voor land­bou­wers, on­der­ne­mers en bur­gers.

San­tok­hi zegt dat de pro­duc­tie­sec­tor ka­pot­ge­maakt zal wor­den met de in­voe­ring van een der­ge­lij­ke maat­re­gel. Vol­gens hem is in de mijn­bouw­sec­tor tal van mo­ge­lijk­he­den om staats­in­kom­sten te ver­ho­gen. Ook denkt hij dat er een mo­ge­lijk­heid is om 20 % van de be­gro­ting te be­ste­den aan be­leids­pro­gram­ma’s en 80 % om de cri­sis te be­heer­sen. San­tok­hi geeft aan dat de re­ge­ring met een an­der be­gro­ting­sys­teem en struc­tuur moet ko­men. Hij vindt dat het slui­ten van le­nin­gen dan niet no­dig is. Ver­der vindt hij dat de re­ge­ring er­voor moet zor­gen dat de pa­ra­sta­ta­le be­drij­ven ef­fi­ci­ën­ter gaan draai­en en hun be­drijfs­voe­ring be­ter wordt ge­maakt. Hij vindt dat een be­leid no­dig is om win­sten te ma­ken. Het baart hem zor­gen dat de re­ge­ring niet be­zui­nigt. “De re­ge­ring heeft geen lief­de voor het volk, want in die sfeer wor­den de ver­ho­gin­gen ge­pre­sen­teerd. Als de ver­ho­gin­gen wor­den door­ge­voerd naar de rijst­sec­tor, zul­len er geen in­ko­men zijn voor ge­zin­nen. Ar­bei­ders zul­len werk­loos wor­den. Het is let­ter­lijk ver­nie­ti­gen van de sa­men­le­ving en de toe­komst af­pak­ken van de jon­ge­ren.” San­tok­hi ziet geen en­kel sig­naal dat het in 2018 be­ter zal wor­den, want de re­ge­ring is niet be­reid haar be­leid te ver­an­de­ren. Vol­gens hem zul­len er juist meer be­las­ting­maat­re­ge­len ko­men. “Re­ge­ring, u heeft zo­veel mo­ge­lijk­he­den om het land te red­den. Als u van het volk en het land houdt, kunt u een cri­sis­plan in­die­nen en uit­voe­ren.” Het cri­sis­plan moet pri­o­ri­tei­ten heb­ben in de ge­zond­heids­zorg, vei­lig­heid en on­der­wijs. San­tok­hi wijst ver­der er­op dat de pro­duc­tie ge­sti­mu­leerd zal moe­ten wor­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.