3DWHU $KOEULQFN 6WLFKWLQJ EOLMNW WHUXJ RS

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

PARAMARIBO – 2017 loopt ten ein­de en met ge­meng­de ge­voe­lens schrijdt de Pa­ter Ahl­brin­ck Stich­ting (PAS) naar 2018. Aan de ene kant is de­ze stich­ting blij dat ze we­der­om een ver­schil mocht ma­ken in het le­ven van de bin­nen­land­be­wo­ners. “We zijn dank­baar dat wij on­danks ver­schil­len­de hob­bels in het werk on­der an­de­re qua fi­nan­cie­ring van pro­jec­ten en be­schik­baar per­so­neel, het jaar goed zijn door­ge­ko­men,” ver­telt Chris­tien Naar­den, de di­rec­teur van de PAS.

Aan de an­de­re kant re­a­li­se­ren we ons dat 2018 het laat­ste jaar zal zijn dat het Kans­fonds ac­tief is in Su­ri­na­me. Dit is een ader­la­ting voor de ve­le or­ga­ni­sa­ties die met on­der­steu­ning van dit fonds mooie en func­ti­o­ne­le pro­jec­ten heb­ben uit­ge­voerd. Ook de PAS heeft pro­jec­ten mo­gen uit­voe­ren met geld van het Kans­fonds. Nu het fonds stopt in Su­ri­na­me, wordt het een gro­te­re uit­da­ging om fi­nan­cie­ring te vin­den voor pro­jec­ten. Ze­ker in de­ze ver­slech­ter­de eco­no­mi­sche tij­den vergt het aan­pas­sing en cre­a­ti­vi­teit, om uit te ko­men met een krap bud­get. Maar er wordt niet ge­treurd, om­dat december de maand is van de ver­wach­ting: een nieuw be­gin, uit­kij­ken, ho­pen en ge­lo­ven dat met in­spi­ra­tie, con­cre­te in­zet en sa­men­wer­king mooie re­sul­ta­ten be­reikt zul­len wor­den. “Wij ge­lo­ven dat het licht van het Chris­tus­kind nieu­we mo­ge­lijk­he­den en op­los­sin­gen zicht­baar zal ma­ken voor ons, on­ze doel­groe­pen, col­le­ga-or­ga­ni­sa­ties en Su­ri­na­me.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.