DJHQWHQ LQ 3XHUWR 5LFR ]LHN WHU FRPSHQVDWLH RYHUXUHQ QD RUNDDQ

Times of Suriname - - %XLWHQODQG -

38(572 5,&2 agen­ten in 3uer­to 5ico mel den ]ich da­ge­liMNs ]ieN om­dat ]iM hun over­uren niet uit­Ee taald NriM­gen 'oor ]ich ]ieN te mel­den ho­pen ]e de druN op de au­to­ri­tei­ten te ver­ho gen 'e agen­ten ]iMn sinds in sep­temEer orNaan 0aria over het ei­land troN Ee]ig geZeest met her­stelZerN]aam­he­den 1or­maal ge­sproNen ]iMn da ge­liMNs ge­mid­deld ]o¶n 3uer­to 5icaan­se po­li­tiea­gen ten aIZe]ig na orNaan ,rma is het aan­tal aI­mel­din­gen EiM­na ver­viMI­vou­digd 'oor de gro­te hoe­veel­heid open staan­de va­ca­tu­res heeIt po­li tie­cheI 0ichel­le +er­nan­de] $me­riNaan­se sol­da­ten Ee vo­len om naar het geEied te No­men =iM ]ou­den de tiM de­liMNe va­ca­tu­res op het ei land dat on­der­deel is van het $me­riNaan­se grond­geEied moe­ten gaan ver­vul­len

³:e heEEen een Eui­ten­s­po ri­ge hoe­veel­heid aIZe]igen dit heEEen Ze in de voor gaan­de Ma­ren niet ge]ien´ al­dus +er­nan­de] 'aar­aan voeg­de ]e toe dat het aan­tal mis­da­den in het land de aI ge­lo­pen Ma­ren is aI­ge­no­men maar dat de aIZe]ig­heid van agen­ten de]e da­ling Nan om Ne­ren 5icar­do 5os­sel­lo de gou­ver­neur van 3uer­to 5ico heeIt ech­ter het voor­stel van +er­nan­de] ver­Zor­pen 6ecre­ta­ris 5amon 5os­a­rio ver­Nlaart dat de over­heid in mid­dels milMoen dol­lar aan over­uren heeIt uit­geNeerd sinds de orNaan drie maan­den ge­le­den over het ei­land troN 9ol­gens 5os­a­rio Zordt aan No­men­de ]ater­dag nog eens

milMoen dol­lar uit­Ee­taald ³(r ]iMn veel agen­ten die niet No­men op­da­gen´ ]egt hiM :e proEe­ren aan hun ei­sen te vol­doen om te ]or­gen dat de po­li­tie­agen­ten Zeer te­rug Ne­ren naar hun ZerN ´ +er­nan­de] schat dat de re­ge ring de agen­ten nog een e[tra

milMoen dol­lar ver­schul digd is 9ol­gens de au­to­ri tei­ten Zordt een deel van het proEleem ver­Nlaard door­dat de over­heid van 3uer­to 5ico moet Zach­ten tot het nooda gent­schap van de 9er­e­nig­de 6ta­ten geld uit­Neert om de agen­ten te Ee­ta­len 'it ]ou een ui­terst traag pro­ces ]iMn (en man die Zoon­de langs de Nust van 6an Ju­an laat ]ien Zat na de orNaan nog over is van ]iMn huis 'e po­li­tie­cheI ver­Nlaart dat niet al­leen de her­stelZerN ]aam­he­den de agen­ten Eoos ma­Nen 2oN de eco­no­mi­sche cri­sis in het land heeIt voor proEle­men ge]orgd $gen­ten NriM­gen Nlei­ne­re pen­si­oe­nen en ooN on­geEruiN­te vriMe da gen Zor­den niet lan­ger uit Ee­taald ³=e voe­len dat ]e de aI­ge­lo­pen Ma­ren Ee­dro­gen ]iMn´ al­dus +er­nan­de] 7iM­dens orNaan ,rma NZa­men tien­tal­len men­sen om het le ven 1aar schat­ting heeIt de ]Za­re storm milMard dol­lar scha­de aan­ge­richt 9ol­gens Ee­lan­genEe­har­ti­gers van de po­li­tie­agen­ten moesten ]iM in sep­temEer en oNtoEer ]even da­gen per ZeeN mi­ni­maal tZaalI uur per dag ZerNen ³'e agen­ten Nun­nen het niet meer aan´ al­dus &ar­los 0ora­les van een ver­e­ni­ging die meer dan agen­ten ver­te­genZoor­digt ³+et is on­eer­liMN om hen te EliM­ven vra­gen om te ZerNen terZiMl ]e niet Ee­taald NriM­gen ¶¶ 'oor de gro­te aIZe]ig­heid van de agen­ten neemt de Ee ]orgd­heid over de vei­lig­heid in het land toe ³,N Zil niet Zach­ten tot het uit de hand loopt´ al­dus se­na­tor $[el 5oTue ³7iM­dens Nerst­avond Za­ren er slechts drie agen­ten aan­Ze]ig om in vier ste­den de or­de te hand­ha­ven

(AD)

PUERTO RICO WERD IN SEP­TEM­BER 2017 ZWAAR GE­TROf­fEN DOOR OR­KAAN MA­RIA.

(FOTO: DALLASNEWS.IMGIX.NET)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.