(UGRJDQ ZLO EDQGHQ PHW 1HGHUODQG ZHHU DDQKDOHQ

Times of Suriname - - %XLWHQODQG -

785.,J( 'e 7urN­se pre­si dent 5ecep 7a\\ip (rdo­gan heeIt ]ich po­si­tieI uit­ge la­ten over de re­la­tie met 1eder­land ³:e heEEen geen proEleem met 'uits­land 1eder­land oI %el­gis ,n te gen­deel de men­sen die in de re­ge­rin­gen van die lan den ]it­ten ]iMn miMn ou­de vrien­den ´ (rdo­gan ]ei ooN Zaar­de te hech­ten aan goe­de Ee­treNNin­gen met de (8 en (8 lid­sta­ten +iM sloot een Ee]oeN aan 1eder­land oI 'uits­land niet uit 3re­mier 0arN 5ut­te heeIt vol­gens (rdo­gan ³een aan­tal sig­na­len aI­ge­ge­ven om de re­la­tie met ons te ver­Ee­te­ren 'ie ]iMn toe­reiNend ´

'e re­la­tie tus­sen 'en +aag en $nNa­ra NZam dit Maar on­der druN te staan door de voor­ge­no­men Nomst van tZee 7urN­se mi­nis­ters =iM Zil­den in 1eder­land cam pag­ne voe­ren voor een 7urNs reIe­ren­dum 'e 1eder­land­se re­ge­ring voel­de daar niets voor +et vlieg­tuig met de 7urN­se mi­nis­ter van %ui­ten­land­se =aNen mocht niet lan­den en de 7urN­se mi­nis­ter van )ami­lie]aNen moest het land on­der po­li­tie Ee­ge­lei­ding ver­la­ten 'e 7urN­se re­ge­ring eis te daar­na e[cu­s­es van 1eder­land en de 1eder­land­se amEas­sa­deur mag sinds­dien niet te­rug­Ne­ren naar ]iMn post in $nNa­ra (rdo­gan Ee­schul dig­de 1eder­land on­der meer van na]is­me en Ias­cis­me 6in­ds de]e di­plo­ma­tieNe rel heeIt 5ut­te geen con­tact meer ge­had met (rdo­gan ,nmid­dels liMNt de re­la­tie tus­sen Eei­de lan­den enigs ]ins te ont­dooi­en en heeIt het NaEi­net steeds ge]egd in te ]et­ten op de es­ca­la­tie 0inis­ter +alEe =iMlstra van %ui­ten­land­se =aNen had on langs nog een ge­spreN met ]iMn 7urN­se evenN­nie 0evlt Ça­vuşoğlu in de mar­ge van een 1$92 EiMeenNomst (n 5ut­te ]ei vo­ri­ge ZeeN in De Te­le­graaf een Ee­te­re re­la­tie te Zil­len met 7urNiMe ³9an een op­los­sing is ech­ter nog geen spraNe´ laat een Zoord voer­ster van =iMlstra Ze­ten 'e 7urN­se lei­der ]ei ver der dat ]iMn con­tac­ten met de 'uit­se EondsNan­se­lier $nge­la 0erNel en pre­si­dent )ranN :al­ter 6tein­mei­er ³al tiMd erg goed ]iMn geZeest ´

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.