3RHWLQ ([SORVLH LQ VXSHUPDUNW 6LQW 3HWHUVEXUJ LV WHUURULVWLVFKH DDQVODJ

Times of Suriname - - %XLWHQODQG -

586/$1' 'e 5us­si­sche pre­si­dent 9la­di­mir 3oe­tin heeIt de e[plo­sie in een su per­markt in de stad 6int 3eters­burg woens­dag­aYond een ter­ro­ris­ti­sche aan­slag ge­noemd. Bij de ont­plof­fing raak­ten per­so­nen ge­wond. 'e krach­ti­ge e[plo­sie deed ]ich Yoor in een ruim­te waar su­per­markt­klan­ten hun tas­sen kun­nen op­ber­gen. 'e bom ]ou in een kluis­je heb­ben ge ]eten. 9ol­gens de po­li­tie was het e[plo­sieI geYuld met me taal­deel­tjes om meer slacht­oI Iers te ma­ken.

(er­der werd nog ont­kend dat het om een aan­slag ]ou gaan, maar pers­bu­reau Tass meld­de woens­dag wel dat het Yer­moe­de­lijk om een klein ]elI­ge­maakt e[plo­sieI ging. 'e au­to­ri­tei­ten ]ou­den geen en­kel mo­tieI uit­slui­ten.

3oe­tin deed ]ijn uit­spraak tij­dens een mi­li­tai­re me­dail le uit­rei­king in het .rem­lin. 0eer de­tails oYer de aan­slag in 5us­lands op ppn na groot ste stad wil­de hij niet be­kend ma­ken. 'e aan­slag is nog niet op­ge­ëist.

,n april pleeg­den isla­mi­ti­sche ter­ro­ris­ten een bom­aan­slag in de me­tro Yan 6int 3eters­burg, waar­bij do­den Yie­len. 7wee we­ken ge­le­den maak ten de 5us­sen be­kend dat met hulp Yan de $me­ri­kaan­se in lich­tin­gen­dienst &,$ een aan slag op een ka­the­draal in de ]elI­de stad was Yoor­ko­men.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.