2HNUDwQH HQ VHSDUDWLVWHQ UXLOHQ NULMJVJHYDQJHQHQ XLW

Times of Suriname - - %XLWHQODQG -

2(.5$,1( 2ekraw­ne en de se­pa­ra­tis­ten in het oos­ten Yan het land ]ijn be­gon­nen aan een groot­scheep­se uit­wis­se ling Yan krijgs­geYan­ge­nen. +et plan is om geYan­ge nen te­rug te la­ten ke­ren naar hun Ia­mi­lies, waar­mee het de groot­ste ruil is sinds de bur ge­roor­log in uit­barst­te. 'e re­ge­ring in .ieY moet geYan­ge­nen Yrij­la­ten, de pro 5us­si­sche re­bel­len in het oos ten . 'ie ]ijn in­mid­dels al­le­maal te­rug­ge­keerd naar het grond­ge­bied dat on­der con­tro­le is Yan de re­ge­ring. 9an de an­de­re kant ]ijn nog niet al­le geYan­ge­nen Yrij­ge la­ten. +et in­ter­na­ti­o­na­le 5ode .ruis, dat de uit­ruil co|rdi neert, wil dat dan wel graag uit hun ei­gen mond ho­ren. +et ]ou ]eker gaan om en­ke­le tien­tal­len, maar of­fi­ci­ë­le in Ior­ma­tie daar­oYer ont­breekt. 'e strijd in het oos­ten Yan het land be­gon in , toen een deel Yan het oYer­we­gend 5us­si­sche oos­ten ]ich wil­de aI­schei­den Yan 2ekraw­ne en ]ich bij 5us­land wil­de aan slui­ten.

(Rtl nieuws)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.