0DQ &LW\ QLHW IDYRULHW YRRU HLQG]HJH 8&/

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOET­BAL - Het on­ge­naak­ba­re Man­ches­ter Ci­ty van Jo­sep Gu­ar­di­o­la bond woens­dag­avond ook Ne­w­cast­le Uni­ted aan de ze­ge­kar, waar­door de voor­sprong op stads­ge­noot en num­mer twee Man­ches­ter Uni­ted nu vijf­tien pun­ten be­draagt. The Ci­ti­zens kre­gen op St. Ja­mes’ Park vol­doen­de kan­sen, maar slaag­den er niet va­ker in dan om één keer te sco­ren. Vol­gens Pep lag het ech­ter niet aan zijn ploeg dat er zo wei­nig doel­pun­ten te no­te­ren vie­len.

“We heb­ben er wer­ke­lijk al­les aan ge­daan, maar het is moei­lijk om te spe­len als het an­de­re team niet wil voet­bal­len”, ana­ly­seer­de Gu­ar­di­o­la na af­loop de wed­strijd te- ge­n­over ver­slag­ge­vers. “Wij speel­den in de laat­ste mi­nu­ten in hun rit­me en dat was niet een­vou­dig, want bij 1-0 is het nog niet ge­speeld. We cre­ëer­den ge­noeg kan­sen om met 2-0, 3-0 of 4-0 te win­nen. Je moet al­tijd re­ke­ning hou­den met dit soort wed­strij­den en het is niet al­tijd mak­ke­lijk om dit ni­veau vast te hou­den.” Ci­ty lijkt op re­cord­tem­po af te sto­men op de En­gel­se lands­ti­tel, maar de Span­jaard wei­gert om zijn ploeg als de fa­vo­riet voor de eind­ze­ge in de UEFA Cham­pi­ons Le­a­gue (UCL) te be­stem­pe­len “Bij welk team speelt Li­o­nel Mes­si? Bar­cel­o­na? Dan zijn zij de fa­vo­riet”, geeft Gu­ar­di­o­la tot slot aan. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.