$MD[ EUHHNW FRQWUDFW PHW KRRIGVSRQVRU RSHQ

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOET­BAL - Ajax maak­te gis­ter­mid­dag de aan­stel­ling van Erik ten Hag als op­vol­ger van Mar­cel Kei­zer of­fi­ci­eel en dat is niet het eni­ge gro­te nieuws dat uit de Johan Cruijff Are­nA komt. De club meldt na­me­lijk via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len dat de Am­ster­dam­mers en Zig­go tot een over­een­stem­ming zijn ge­ko­men over de ver­len­ging van de sa­men­wer­king tus­sen bei­de par­tij­en.

Ajax en de hoofd­spon­sor heb­ben hun oor­spron­ke­lijk tot 2019 door­lo­pend con­tract en vol­gens De Te­le­graaf gaat de club er be­paald niet op ach­ter­uit. Ter­wijl Zig­go eerst een vast be­drag van acht mil­joen eu­ro, en twee mil­joen aan va­ri­a­be­le bo­nus­sen be­taal­de, is dat be­drag vol­gens de och­tend­krant nu door ex­tra ac­ti­vi­tei­ten als eSports en van­we­ge in­fla­tie­cor­rec­tie op­ge­lo­pen tot een vast be­drag van bij­na ne­gen mil­joen eu­ro en twee mil­joen va­ri­a­bel.

Zig­go is sinds 2015, het jaar dat het ka­bel­be­drijf Ae­gon op­volg­de, hoofd­spon­sor van Ajax. De nieu­we over­een­komst met de ka­belaar vormt voor Ajax de twee­de gro­te slag op spon­sor­ge­bied van het jaar, aan­ge­zien de ver­bin­te­nis met ABN Am­ro, dat op de shirts van de jeugd­elf­tal­len op De Toe­komst pronkt, in april al werd ver­lengd tot 2020. Ajax ont­vangt jaar­lijks drie mil­joen eu­ro van de bank. “Bij de con­tract­on­der­te­ke­ning in 2014 zei­den wij dat Zig­go een part­ner is die bij ons past. Dat is de ja­ren daar­na ook ge­ble­ken. Het is een suc­ces­vol­le sa­men­wer­king voor ons al­le­bei. Het is be­kend dat Ajax een moei­lij­ke eer­ste sei­zoens­helft ken­de, het voelt als een ex­tra steun in de rug dat zo een be­lang­rij­ke part­ner in de­ze fa­se het ver­trou­wen uit­spreekt en de sa­men­wer­king open­breekt en ver­lengt”, spreekt al­ge­meen di­rec­teur Ed­win van der Sar zijn te­vre­den­heid uit. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.