$& 0LODQ EHNHUW YHUGHU

Times of Suriname - - 6SRUW - Ri­car­do Ro­drí­gu­ez van AC Mi­lan wordt ge­tac­keld door An­to­nio Can­dre­va.

VOET­BAL - AC Mi­lan mag met La­zio gaan uit­ma­ken wie zich in de fi­na­le van de Cop­pa Ita­lia gaat mel­den. I Ros­so­ne­ri had­den woens­dag­avond een ver­len­ging no­dig om af te re­ke­nen met stads­ge­noot In­ter­na­zi­o­na­le (1-0) en de ne­gen­tien­ja­ri­ge Pa­trick Cu­tro­ne kroon­de zich uit­ein­de­lijk tot match­win­ner. De door Gen­na­ro Ga­tus­so in­ge­brach­te spits be­slis­te het du­el vlak voor­dat de helft van de ex­tra tijd om was, en zorg­de zo voor eu­fo­rie in het rood­zwar­te deel van Mil­aan.

Bei­de Mi­la­ne­se groot­mach­ten be­gon­nen met twee ver­lo­ren Se­rie A-du­els op rij op zak aan de Der­by del­la Ma­don­ni­na en Ivan Pe­ri­sic leek Gatt­uso al snel nog ver­der in de pro­ble­men te du­wen. Een schot van de Kro­aat be­land­de via An­to­nio Don­na­rum­ma, die de in de war­ming-up de ge­bles­seerd ge­raak­te Mar­co Sto­ra­ri (op zijn beurt de ver­van­ger van de even­eens ge­bles­seer­de Gi­an­lui­gi Don­na­rum­ma) ver­ving, in het net, maar de tref­fer werd na in­grij­pen van de vi­deo­scheids­rech­ter af­ge­keurd. And­rea Ra­noc­chia stond bui­ten­spel.

Mi­lan liet zich via Su­so, die uit mocht ha­len na een knap hak­bal­le­tje van Fran­ck Kes­sié ook voor het vij­an­de­lij­ke doel zien en Sa­mir Han­da­no­vic kon na een eer­de­re red­ding op een kop­bal van Gia­co­mo Bo­na­ven­tu­ra ook nu net in­grij­pen. Le­o­nar­do Bo­nuc­ci stond aan de ba­sis van de laat­ste gro­te kans van de eer­ste helft, maar zijn slip­per­tje kon niet wor­den af­ge­straft door Ig­na­zio Aba­te en Mau­ro Icar­di.

In de twee­de helft werd Don­na­rum­ma door João Ma­rio ge­dwon­gen in te grij­pen, ter­wijl ook Mi­lan een aan­tal aar­di­ge mo­ge­lijk­he­den kreeg. Door­dat een schot van Su­so tien mi­nu­ten voor tijd via een ver­de­di­ger ech­ter op de paal be­land­de, werd er ver­lengd in het San Si­ro en uit­ein­de­lijk bracht Cu­tro­ne de be­slis­sing. De jon­ge spits werd door Su­so op het rand­je van bui­ten­spel ge­von­den in het straf­schop­ge­bied en door­dat Mi­lan Skri­niar niet in­greep kon hij de bal langs Han­da­no­vic knal­len. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.