$WOpWLFR VWXXUW 9LHWWR QDDU 3RUWXJDO

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOET­BAL - Lu­ci­a­no Viet­to maakt het sei­zoen af bij Spor­ting Por­tu­gal. Mi­gu­el Èn­gel Gil Martn, de al­ge­meen di­rec­teur van At­lé­ti­co Ma­drid, be­ves­tigt te­gen­over Me­ga een ak­koord met de werk­ge­ver van on­der an­de­ren Bas Dost te heb­ben be­reikt.

“We wach­ten nu op het ja­woord van de spe­ler zelf. De spor­tief di­rec­teur heeft in ie­der ge­val al met hem ge­spro­ken en hij (Viet­to, red.) heeft la­ten we­ten be­reid te zijn om op huur­ba­sis naar Spor­ting te gaan, maar mor­gen (vrij­dag, red.) krij­gen we het fi­na­le ant­woord”, al­dus Gil Martn, die be­ves­tigt dat het om een huur­over­een­komst met op­tie tot koop gaat.

Spor­ting be­taalt naar ver­luidt twee mil­joen eu­ro voor de huur van de 24-ja­ri­ge Viet­to en de Ita­li­aan­se Ar­gen­tijn kan voor een be­drag van tien mil­joen de­fi­ni­tief over­ne­men van At­lé­ti, zo meld­de on­der meer A Bo­la al. Viet­to komt niet voor in de plan­nen van Diego Si­me­o­ne, want hij kwam dit sei­zoen tot slechts zes op­tre­dens in LaLi­ga.

De voor­ma­li­ge jeugd­in­ter­na­ti­o­nal maak­te in de zo­mer van 2015 voor twin­tig mil­joen eu­ro de over­stap van Vil­lar­re­al naar At­lé­ti­co en vo­rig sei­zoen kwam Viet­to op huur­ba­sis uit voor Se­vil­la. Tot dus­ver­re speel­de hij 38 wed­strij­den voor de hoofd­ste­de­lin­gen, waar­in Viet­to goed was voor drie doel­pun­ten en vijf as­sists. Zijn con­tract bij At­lé­ti­co loopt nog tot me­dio 2020 door. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.