%DUFHORQD ]DO ZHGHURP ELHGHQ RS 'L 0DUtD

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7BA/ Èn­gel Di 0ar­ta gold aI­ge­loSen zo­mer als een be­lang­rijk al­ter­na­tieI voor 3hi­liSSe &oX­t­in­ho, maar Xi­t­ein­de­lijk kwa­men bei­de sSe­lers niet naar Bar­cel­o­na. De &ata­la­nen doen er nX al les aan om de Bra­zi­li­aan­se mid­den­vel­der in janXa­ri oS te ha­len bij /iverSool, maar heb­ben ook ver­schil­len­de al ter­na­tie­ven oS het oog voor het ge­val dat the 5eds oS­nieXw niet mee wil­len wer­ken. 1a we­ken van on­der­han­de­lin­gen is Ba­roa er vol­gens Sport niet van overtXigd dat het er­in zal sla­gen om &oX­t­in­ho te strik ken en Di 0ar­ta is in­mid­dels oS­nieXw in beeld ge­ko­men als al­ter­na­tieI. De 6Saan­se koSloSer zoX een vast be drag van mil­joen eXro in ge­dach­ten heb­ben voor de Ar­gen­tijn en wil die som met

mil­joen aan bonXs­sen nog ver­der oS la­ten loSen. 3aris 6aint Ger­main zoX oS zijn beXrt niet aIwij­zend staan te­gen­over een ver­trek van de

ja­ri­ge Di 0ar­ta, aan­ge­zien de clXb moei­te heeIt om te vol­doen aan de )inan­ci­al )air 3la\ re­gels. Bei­de Sar­tij­en wa­ren in de zo­mer al dicht bij een ak­koord, maar les 3ari­siens vroe­gen toen nog mil­joen voor de vleX­gel­aan val­ler, wiens con­tract in het 3arc des 3rin­ces nog door looSt tot me­dio . (VP)

Bar­cel­o­na zal we­der­om een po­ging wa­gen om Án­gel Di María bin­nen te ha­len. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.