9DQ 'LMN PHW RSHQ DUPHQ RQWYDQJHQ

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7BA/ /iverSool maak te woens­dag­avond de komst van Vir­gil van Dijk we­reld kXn­dig. De ja­ri­ge cen trXm­ver­de­di­ger komt voor een be­drag van naar ver­lXidt

, mil­joen eXro over van 6oXt­hamS­ton en zal zich Ser

janXa­ri bij de se­lec­tie van ma­na­ger -rgen .loSS voe gen. Ge­or­gi­nio :ijnaldXm is ver­heXgd zijn land­ge­noot an­nex col­le­ga in­ter­na­ti­o­nal te mo­gen ver­wel­ko­men oS An­field.

De mid­den­vel­der kent Van Dijk van het 1eder­lands elItal en heeIt al con­tact ge­had met hem. ³,k was erg blij tij­dens ons ge­sSrek en heb hem ge zegd dat ik blij was met zijn komst. Bo­ven­dien zal er nX ook meer 1eder­land­se sXS Sort zijn in de kleed­ka­mer van /iverSool´, wordt de ex sSe­ler van on­der meer 36V en )e\en­oord ge­ci­teerd door Sky Sports. :ijnaldXm ver­wacht dat Van Dijk zich moei­te­loos zal aan­Sas­sen bij /iverSool. ³Hij is bXi­ten het veld een nor­maal Ser­soon. Hij is ge mak­ke­lijk in de om­gang en ik denk dat ie­der­een bin­nen de clXb het met hem zal kXn­nen vin­den´, ver­volgt hij. ³2S het veld is hij, van wat ik ge­zien heb bij de na­ti­o­na­le Sloeg, een ech­te lei­der. Hij Sro­beert ie­der­een te helSen en de ver de­di­ging te lei­den.´

.loSS liet eer­der oS de dag al we­ten dat Van Dijk de tijd zal krij­gen om zich aan te Sas­sen bij /iverSool. De stoSSer kwam me­de door bles­sXre­leed in de eer­ste sei zoens­helIt slechts twaalI­maal in ac­tie voor 6oXt­hamS­ton. =ijn laat­ste wed­strijd voor the 6aints sSeel­de hij oS de cem­ber te­gen /ei­ces­ter &it\.

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.