5eFordaanWal Wrei­nen reed oS Wijd in

Times of Suriname - - 1HGHUODQGV 1LHXZV 7Y -

8T5(&+T ,n 2017 reed 90,5 pro­cent van de trei­nen op tijd. 1ooit eer­der re­den de trei­nen in 1eder­land ]o vaak op tijd. Dat blijkt uit de jaar cij­fers van 3ro5ail. 9orig jaar was de punc­tu­a­li­teit nog ruim een pro­cent­punt la­ger. Op de re­gi­o­na­le lij­nen is de punc­tua li­teit nog een stuk ho­ger, daar reed 93,9 pro­cent van al­le trei­nen op tijd. Di­rec­teur 3ier (rin­ga is te vre­den dat 3ro­rail er, on­danks de toe­ge­no­men druk­te op het spoor in is ge­slaagd om ]o veel trei­nen op tijd te la­ten rij den. ³+et ]ijn er nu meer dan ooit te­vo­ren. (cht een pres­ta tie, waar we we­reld­wijd ho­ge ogen mee gooi­en. (r ]ijn wei nig lan­den in de we­reld die ons dat na­doen.”

9oor de be­re­ke­ning van stipt heid van het rei]igers­ver­keer op het 1eder­land­se spoor wordt sinds dit jaar ge­bruik ge­maakt van ov chip­ge­ge vens. Ook wor­den open­ba­re ge­ge­vens over rei]igers­punc tu­a­li­teit ge­com­bi­neerd, ]oals de aan­komst­ge­ge­vens van de trein, de uit­val van trei­nen en de ge­ge­vens van de ov chip kaart.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.