=eVdXi]end il­leJa­le $irbnb KoWelV in $PVWer­daP

Times of Suriname - - 1HGHUODQGV 1LHXZV 7Y -

$M6T(5D$M $mster­dam telt ]eker ]es­dui]end illegale $irbnb ho­tels: ap­par­te­men ten, hui]en en woon­bo­ten die lang­du­rig wor­den ver­huurd aan toe­ris­ten. Bij­na vijf­dui ]end wo­nin­gen wor­den per ma­nent ver­huurd en dus ont trok­ken aan de wo­ning­markt. On­ge­veer dui]end wo­nin­gen vol­doen niet aan an­de­re re gels, ]oals het ma[imum van vier toe­ris­ten per over­nach ting, en ]ijn daar­door il­le­gaal. Dat blijkt uit on­der]oek van de $mster­dam­se da­ta ana­list 1ico van *og, dat wordt on der­steund door $irbnb da­ta e[pert Mur­ra\ &o[ uit 1ew <ork, ]o be­richt Trouw. Op ba­sis van twee ver­schil len­de re­ken­me­tho­des con­clu de­ren 9an *og en &o[ dat van al­le $mster­dam­se ver­huur plek­ken op $irbnb er ruim ]es­dui]end il­le­gaal ]ijn, om dat de]e meer dan ]es­tig da gen per jaar wor­den ver­huurd. De twee ana­lis­ten trek­ken hun con­clu­sies op ba­sis van da­ta die ]e ]elf via µs­cra­ping¶ van de web­si­te van $irbnb heb ben ver­gaard. &o[ brengt op de web­si­te ,nsi­de $irbnb het aan­tal $irbnb adres­sen van ve­le we­reld­ste­den in kaart. De $mster­dam­se wet­hou­der van wo­nen, /au­rens ,vens 63 , is vol­gens Trouw be­kend met de me­tho­de die de ana lis­ten han­te­ren de ge­meen­te maakt ]elfs ge­bruik van de mel­din­gen van 9an *og. ,vens wil op­tre­den te­gen wo­ning­ont­trek­king door va kan­tie­ver­huur. ³:e heb­ben hier een wo­ning­te­kort, de wacht­rij­en ]ijn gi­gan­tisch en de wo­ning­prij]en lo­pen al­leen maar op. ,k wil voor­ko­men dat on]e wo­nin­gen wor­den weg­ge­kaapt en men­sen er heel veel geld mee ver­die­nen.” (er­der stel­de de ge­meen­te daar­om al een meld­plicht in voor in­wo­ners die hun huis ver­hu­ren aan toe­ris­ten. Boe­tes voor over­tre­ding kun­nen op lo­pen tot ruim 20.000 eu­ro.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.