2017 be­landt in top-3 warm­ste ja­ren ooit ge­me­ten

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Het jaar 2017 gaat zeer waar­schijn­lijk de boe­ken in als het op één na warm­ste jaar sinds de start van de me­tin­gen in 1880.

Dat meld­de Weer­on­li­ne gis­te­ren op ba­sis van ge­ge­vens van on­der meer de We­reld Me­te­or­lo­gi­sche Or­ga­ni­sa­tie (WMO), het KNMI en de Ame­ri­kaan­se me­te­o­ro­lo­gi­sche dienst NOAA.

Ge­heel ver­ras­send is de ho­ge po­si­tie niet, de top-3 van warm­ste ja­ren be­staat op dit mo­ment na­me­lijk uit de ja­ren 2014, 2015 en 2016. Op­val­lend is wel dat 2017 zo hoog op de lijst staat, ter­wijl er dit jaar geen spra­ke was van een El Ni­ño. Bij dat in­mid­dels be­ken­de na­tuur­ver­schijn­sel warmt de tem­pe­ra­tuur van het zee­wa­ter in de Gro­te Oce­aan op, en dat heeft lang­du­ri­ge ge­vol­gen voor de weers­om­stan­dig­he­den over he­le de we­reld.

Uit een vo­ri­ge maand ver­sche­nen rap­port van de WMO bleek dat lan­ge­ter­mijn­in­di­ca­to­ren aan­ge­ven dat de ont­wik­ke­lin­gen, zo­als toe­ne­men­de kool­di­oxi­de­con­cen­tra­ties, zee­spie­gel­stij­ging en ver­zu­ring van de oce­a­nen, on­ver­min­derd zor­ge­lijk blij­ven.

Ook het ijs­op­per­vlak in het noord­pool­ge­bied blijft in 2017 on­der het ge­mid­del­de en de hoe­veel­heid zee­ijs in het ge­bied rond An­tarc­ti­ca ste­vent af op een laag­te­re­cord.

Weer­on­li­ne meldt bo­ven­dien dat de con­cen­tra­tie broei­kas­gas­sen in de af­mosfeer op dit mo­ment re­cord­hoog is.

Veel kli­maat­we­ten­schap­pers zijn het er­over eens dat zich als ge­volg van kli­maat­ver­an­de­ring steeds meer ex­tre­me weers­om­stan­dig­he­den zul­len voor­doen. 2017 ken­de tot nu toe re­la­tief veel na­tuur­ram­pen, met on­der meer een ex­treem ac­tief or­kaan­sei­zoen. Zes­tien van de ze­ven­tien warm­ste ja­ren ooit zijn ge­me­ten sinds 2001. Het warm­ste jaar dat we­reld­wijd ooit is ge­me­ten, blijft ook na dit jaar waar­schijn­lijk 2016, toen het 0.99 gra­den war­mer was dan het ge­mid­del­de in de twin­tig­ste eeuw.

(NU.nl/Foto: NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.