We­ten­schap­pers ge­ne­zen doof­heid bij mui­zen met gen­the­ra­pie

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

We­ten­schap­pers zijn er­in ge­slaagd om mui­zen met aan­ge­bo­ren doof­heid te ge­ne­zen door mid­del van een ge­ne­ti­sche the­ra­pie. De on­der­zoe­kers spo­ten een spe­ci­a­le op­los­sing in de bin­nen­oren van ba­by­mui­zen, die werd op­ge­no­men door de haar­cel­len waar­mee de die­ren ge­lui­den op­van­gen. De vloei­stof be­vat­te een ei­wit dat zich hecht­te aan het stuk­je DNA in de haar­cel­len dat doof­heid ver­oor­zaakt. Ver­der zat er ri­bo­nu­cle­ï­ne­zuur (RNA) in de op­los­sing, waar­mee het scha­de­lij­ke gen werd uit­ge­scha­keld. Dat mel­den on­der­zoe­kers Na­tu­re. Ame­ri­kaan­se in het we­ten­schap­pe­lijk

tijd­schrift

Het ge­mu­teer­de gen dat werd uit­ge­scha­keld bij de mui­zen draagt de naam Tmc1. Dit gen kan ook bij men­sen aan­ge­bo­ren doof­heid ver­oor­za­ken. De on­der­zoe­kers ho­pen dat de op de die­ren ge­tes­te be­han­de­ling uit­ein­de­lijk ook kan wor­den ge­bruikt voor de ge­ne­zing van do­ve men­sen, al is daar­voor nog veel on­der­zoek nood­za­ke­lijk.

“We ho­pen dat ons werk op een dag leidt tot ge­ne­zing van be­paal­de vor­men van ge­ne­tisch be­paal­de doof­heid”, ver­klaart hoofd­on­der­zoe­ker David Liu in de Brit­se krant The Gu­ar­di­an.

De re­sul­ta­ten van het ex­pe­ri­ment zijn in ie­der ge­val hoop­vol. Na de gen­the­ra­pie ver­toon­den al­le ba­by­mui­zen een schrik­re­ac­tie bij het ho­ren van har­de ge­lui­den (meer dan 120 de­ci­bel). Mui­zen met aan­ge­bo­ren doof­heid die niet wa­ren be­han­deld, ga­ven geen krimp bij het ho­ren van de­zelf­de ge­lui­den. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.