&ODUHQFH 6HHGRUIVWDGLRQ WH NRRS

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3$5$0$5,%2 +HW &ODUHQFH 6HHGRUIVWDGLRQ LQ KHW GLVWULFW 3DUD ZRUGW YHUNRFKW &ODUHQFH 6HHGRUI GLH ELM GH JURRWVWH YRHWEDOFOXEV LQ (XURSD KHHIW JHVSHHOG HQ PHHUGHUH NDPSLRHQVWURIHHsQ RS ]LMQ QDDP KHHIW VWDDQ ]LHW KHW QLHW PHHU ]LWWHQ PHW GH GURRP GLH KLM DDQYDQNHOLMN KDG RP HHQ ELMGUDJH WH OHYHUHQ DDQ GH RQWZLNNHOLQJ YDQ 6XULQDDPV VSRUWWDOHQW HQ KHW EHVFKHUPHQ YDQ NZHWVEDUH MRQJHUHQ GLH RQWVSRRUG GUHLJHQ WH UDNHQ DOWKDQV KHW VWDGLRQ LV GDDU JHHQ RQGHUGHHO PHHU YDQ

See­dorf plaatste be­gin de­ze week het sta­di­on met bij­be­ho­ren­de fa­ci­li­tei­ten op de vast­goed­markt voor 3,5 mil­joen eu­ro. Het ter­rein is on­ge­veer zes hec­ta­re groot.

See­dorf heeft via ver­schil­len­de ka­na­len ge­pro­beerd een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de ont­wik­ke­ling van de sport in Su­ri­na­me, in het bij­zon­der de voet­bal­sport. Hij stuit­te steeds op blin­de mu­ren en hei­li­ge huis­jes.

Pre­cies tien jaar ge­le­den stel­de hij 3 mil­joen eu­ro be- schik­baar om te in­ves­te­ren in het Su­ri­naams voet­bal, on­der voor­waar­de dat hij me­de­zeg­gen­schap zou krij­gen in de wij­ze waar­op het geld be­steed zou wor­den. Ook wil­de hij graag de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond trek­ken. Ook dit luk­te hem niet. Het Cla­ren­ce See­dorf­sta­di­on ver­keert reeds en­ke­le ja­ren in een ‘slaap­sta­tus’ en werd nog nau­we­lijks ge­bruikt voor sport­ac­ti­vi­tei­ten na een flit­sen­de start in 2001, toen het sta­di­on werd ge­o­pend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.