Vrouw ont­kent dief­stal

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Ors­e­li­ta J, die sa­men met Fir­gill F wordt ver­dacht van dief­stal van on­der meer com­pres­so­ren, brus­h­cut­ters, trai­ler en ge­reed­schaps­boxen in fe­bru­a­ri 2017, ont­kent schul­dig te zijn.

Vol­gens haar be­zwaart Fir­gill F haar. Zij zegt dat de goe­de­ren op haar erf wa­ren, maar ze wa­ren van ene Hans. Zij ge­bruik­te de trai­ler voor kle­ren die zij ver­kocht. Met toe­stem­ming van Hans zet­te zij haar spul­len in de trai­ler. Fir­gill F ver­klaart dat en­ke­le goe­de­ren bij hem wa­ren, maar hij kreeg die van Ors­e­li­ta J. Hij hoor­de dat de vrouw goe­de­ren uit Ame­ri­ka ont­ving. Ors­e­li­ta J, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van raads­man Os­car Kou­len, vindt dat Fir­gill F niet de waar­heid spreekt. Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe zegt dat de vriend van Ors­e­li­ta J en Fir­gill F de vrouw con­fron­teer­den met de goe­de­ren, maar zij wei­ger­de hen te ant­woor­den. Er ont­stond een woor­den­wis­se­ling, waar­na Fir­gill F be­sloot het huis dat hij bij Ors­e­li­ta J huur­de, te ver­la­ten. Het wa­ren de vriend en Fir­gill F die de be­na­deel­de op de hoog­te stel­den van de goe­de­ren. Mai­koe wil­de we­ten van Ors­e­li­ta J wel­ke re­de­nen haar vriend en Fir­gill J had­den om de goe­de­ren uit de trai­ler weg te ne­men en de be­na­deel­de ook nog op de hoog­te te stel­len. De vrouw ver­tel­de toen dat na­dat Fir­gill F was ver­huisd, hij haar vriend op­bel­de over huur­geld dat hij nog moest be­ta­len. “Ik be­grijp de lo­gi­ca van uw uit­leg niet”, merk­te de rech­ter op. De vriend van Ors­e­li­ta J werd aan­van­ke­lijk ook als ver­dach­te aan­ge­merkt. Hij ver­tel­de slechts een com­pres­sor te heb­ben ge­leend bij de vrouw. Op 4 ju­ni wor­den re­qui­si­toir en plei­dooi in de­ze zaak ge­hou­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.