Twee jaar cel­straf ge­ëist voor ver­won­den kind

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Te­gen Rod­ney V is gis­te­ren twee jaar cel­straf met ge­van­gen­ne­ming ge­ëist, om­dat hij in au­gus­tus vo­rig jaar een meis­je op­zet­te­lijk zwaar li­cha­me­lijk let­sel toe­bracht. Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe zegt dat de va­der van het slacht­of­fer aan­gif­te deed.

Zij geeft aan dat de ver­dach­te ge­wa­pend met een hou­wer naar de wo­ning van de aan­ge­ver ging. Hij kap­te in de deur, waar­door het meis­je dat met haar ou­ders er­ach­ter stond, ge­wond raak­te. De deur raak­te op een ge­ge­ven mo­ment los. De po­li­tie trof de los­ge­raak­te deur aan. Rod­ney V ont­kent schul­dig te zijn aan de ten­las­te­leg­ging. Hij be­weert zon­der een hou­wer naar de wo­ning van de aan­ge­ver te zijn ge­gaan. Na de daad ren­de hij weg. Het slacht­of­fer werd in het zie­ken­huis op­ge­no­men. Mai­koe zegt dat de po­li­tie een hou­wer in be­slag nam. Zij merkt een te­gen­strij­dig­heid in de ver­kla­rin­gen van Rod­ney V, om­dat hij in een ver­kla­ring ont­ken­de met een hou­wer naar de wo­ning te zijn ge­gaan. In een an­de­re ver­kla­ring zegt hij wel met een hou­wer te zijn ge­gaan, maar vol­gens hem is die hou­wer niet door de po­li­tie aan­ge­trof­fen. Mai­koe zegt ook dat twee ge­tui­gen Rod­ney V naar de wo­ning van de aan­ge­ver za­gen gaan, maar ze za­gen niet dat hij ie­mand ver­wond­de. Zij vindt dat het niet kan dat de va­der van het kind met zijn hou­wer het meis­je ver­wond­de. Raads­man Ha­rold Belfor be­toog­de dat de va­der, moe­der en het kind bij el­kaar ston­den. Vol­gens hem is het mo­ge­lijk dat de va­der met zijn hou­wer het kind ver­wond­de. Het meis­je stond dicht bij haar va­der. Vol­gens hem is er geen on­der­zoek ge­daan naar bloed­spo­ren. Hij vindt dat het on­der­zoek zeer on­vol­le­dig is ge­weest. Naar zijn zeg­gen zijn er veel twij­fels in de­ze zaak.

Op 18 ju­ni doet de rech­ter uit­spraak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.