OM wil toe­stand moord­ver­dach­te we­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe wil de toe­stand we­ten van War­lis­son S, die ver­dacht wordt van moord. Zij zei gis­te­ren dat de ver­dach­te niet is ge­hoord op de zit­ting.

War­lis­son S wil­de eer­der geen ant­woord ge­ven op vra­gen die hem wer­den ge­steld. Vol­gens Mai­koe heeft zij wel de be­hoef­te om te we­ten wat de toe­stand van de ver­dach­te is. Raads­man Ha­rold Belfor zegt dat hij slechts een keer con­tact met zijn cli­ënt kreeg. Hij hoor­de dat de ver­dach­te in de om­ge­ving van een po­li­tie­bu­reau zwierf. Rech­ter Ingrid La­chit­ja­ran stel­de War­lis­son S op een eer­de­re zit­ting voor­lo­pig in vrij­heid. Zij ho­no­reer­de toen het ver­zoek van raads­man Belfor. De ma­gi­straat ge­last­te eer­der dat de ver­vol­ging te­gen War­lis­son S voor zes maan­den werd ge­schorst en hij moest wor­den op­ge­no­men in het Psy­chi­a­trisch Cen­trum Su­ri­na­me (PCS). Dat ge­beur­de ech­ter niet. De rech­ter zei toen dat ge­let op de ge­moeds­toe­stand van de ver­dach­te hij in een an­de­re ruim­te moest wor­den on­der­ge­bracht en niet in het po­li­tie­cel­len­huis. Ze wil­de na zes maan­den we­ten wat zijn toe­stand was.

Raads­man Belfor zegt dat er een psy­cho­lo­gisch rap­port is, waar­uit blijkt dat de jon­ge­man psy­cho­tisch is en dat de op­na­me in PCS es­sen­ti­eel is. Om­dat de eer­de­re op­na­me ach­ter­we­ge bleef, deed hij het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling. War­lis­son S wordt er­van ver­dacht op 22 sep­tem­ber 2016 een an­der van het leven te heb­ben be­roofd. Hij zou het la­te­re slacht­of­fer in het ge­zicht en de hals heb­ben ge­sla­gen.

Op 18 ju­ni wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.