Trai­ning On­der­ne­mer­schap en Bu­si­ness­plan suc­ces­vol af­ge­rond

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA - De drie­daag­se trai­ning On­der­ne­mer­schap en Bu­si­ness­plan is vrij­dag suc­ces­vol af­ge­rond. Op 12 april vond de launch van de­ze trai­ning plaats. De trai­ning was be­doeld voor on­der­ne­mers van Wa­ni­ca en werd ge­hou­den in de ver­ga­der­zaal van het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat.

Door mid­del van de­ze trai­ning werd be­ge­lei­ding ge­bo­den aan per­so­nen, hoe toe­kom­sti­ge on­der­ne­mers in aan­mer­king kun­nen ko­men voor een fi­nan­cie­ring en bij het op­stel­len van hun bu­si­ness­plan.

Het doel van de­ze trai­ning was duur­za­me al­ter­na­tie­ven in te bou­wen voor per­so­nen, om te kun­nen voor­zien in hun ei­gen be­staan. De on­der­wer­pen die be­han­deld wer­den zijn het fi­nan­cie­le as­pect en kost­prijs­cal­cu­la­tie.

Er wa­ren pre­sen­ta­ties van het Klei­ne en Mid­del­gro­te On­der­ne­mers Fonds van het Mi­nis­te­rie van HI&T en Trust Bank Ama­na. De deel­ne­mers moch­ten na de­ze suc­ces­vol­le trai­ning een cer­ti­fi­caat in ont­vangst ne­men. Die wer­den uit­ge­reikt door de on­der­di­rec­teur On­der­ne­mer­schap van het Mi­nis­te­rie van HI&T Ma­ri­us Ka­ri­o­red­jo, de dis­tricts­com­mis­sa­ris van Wa­ni­ca-Zuid­oost Aud­rey Han­kers en de co­ör­di­na­tor De­pen­dan­ce Wa­ni­ca van het Mi­nis­te­rie van HI&T Sher­i­da Kro­mo­taroe­no. De dis­tricts­com­mis­sa­ris wens­te de par­ti­ci­pan­ten suc­ces met hun on­der­ne­ming. De deel­ne­mers wa­ren en­thou­si­ast en heb­ben goed ge­par­ti­ci­peerd in de trai­ning, waar­aan zes­tien per­so­nen deel­na­men.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.