Nieu­we cam­pag­ne voor re­fe­ren­dum over brexit-ak­koord

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EN­GE­LAND - Er is een nieu­we cam­pag­ne ge­lan­ceerd voor een re­fe­ren­dum over het brexit-ak­koord van Groot-Brit­tan­nië uit de Eu­ro­pe­se Unie. De ini­ti­a­tief­ne­mers vin­den dat de Brit­ten - en niet en­kel hun ver­ko­ze­nen - er het laat­ste woord over zou­den moe­ten heb­ben. De cam­pag­ne, ‘The pe­o­p­le’s vo­te’, waar le­den van de con­ser­va­tie­ven, so­ci­aal­de­mo­cra­ten, li­be­ra­len en groe­nen deel van uit­ma­ken, ging van start in Lon­den, in aan­we­zig­heid van Star Trek­ac­teur Pa­trick Ste­wart. Ze groe­peert ook ze­ven an­de­re groe­pen die te­gen de brexit ge­kant zijn en voort­ko­men uit de or­ga­ni­sa­tie Open Bri­tain. Die or­ga­ni­sa­tie voer­de cam­pag­ne om in de EU te blij­ven bij het re­fe­ren­dum van ju­ni 2016, dat ge­won­nen werd door de brexit­voor­stan­ders. “De brexit is niet on­ver­mij­de­lijk,” zei de di­rec­teur van Open Bri­tain, Ja­mes McGro­ry. “De brexit gaat ie­der­een in dit land tref­fen. Daar­om zou­den niet al­leen 650 par­le­ments­le­den moe­ten be­slis­sen over on­ze toe­komst, maar 65 mil­joen per­so­nen.”

“We wil­len een stem­ming om een de­fi­ni­tief ak­koord goed te keu­ren. Want dat ak­koord is an­ders dan wat de men­sen aan­van­ke­lijk in ge­dach­ten had­den toen ze hun fi­at ga­ven”, zei het li­be­ra­le par­le­ments­lid Lay­la Mo­ran. “Dat is niet al­leen het ge­val voor zij die wil­len blij­ven, maar ook voor zij die er­uit wil­len.”

Het par­le­ments­lid vindt dat het re­fe­ren­dum na ok­to­ber moet plaats­vin­den, als het de­fi­ni­tie­ve ak­koord zou rond zijn, en voor ‘brexit day’, eind maart, de dag dat het land niet lan­ger lid is van de EU.

Het ver­trek uit de EU blijft een ex­plo­sief on­der­werp in Groot-Brit­tan­nië. Toch moet de brexit bin­nen min­der dan een jaar al een feit zijn.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.