Bangladesh zet vraag­te­kens bij te­rug­keer eer­ste Rohingya’s naar My­an­mar

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BANGLADESH - De au­to­ri­tei­ten in Bangladesh zet­ten vraag­te­kens bij de ver­meen­de re­pa­tri­ë­ring van vijf Rohingya-vluch­te­lin­gen naar My­an­mar. Dit zou­den de eer­ste Rohingya’s zijn die te­rug­keer­den naar hun thuis­land, maar vol­gens Bangladesh klopt het ver­haal niet he­le­maal.

“Dit is op geen en­ke­le ma­nier een re­pa­tri­ë­ring. Het is pro­pa­gan­da”, zegt com­mis­sa­ris Abul Ka­lam, die is be­last met vluch­te­lin­gen­za­ken.

My­an­mar maak­te za­ter­dag mel­ding van de re­pa­tri­ë­ring van vijf men­sen die naar buur­land Bangladesh wa­ren ge­vlucht. Daar heb­ben on­ge­veer ze­ven­hon­derd­dui­zend Rohingya-vluch­te­lin­gen een vei­lig heen­ko­men ge­zocht. Ka­lam stel­de dat het gaat om een vijf­kop­pig ge­zin dat om­keer­de in het nie­mands­land tus­sen de buur­lan­den. Daar­na zou­den ze naar een op­vang­kamp in My­an­mar zijn ge­bracht.

De My­an­ma­re­se re­ge­ring ont­kent dat spra­ke is van een pro­pa­gan­da­stunt. Een woord­voer­der stelt dat het ge­zin uit ei­gen be­we­ging be­sloot te­rug te ke­ren. “We zor­gen voor ze.” De Ho­ge Com­mis­sa­ris voor de Vluch­te­lin­gen van de Ver­e­nig­de Na­ties (VN) liet zon­dag we­ten niet be­trok­ken te zijn ge­weest bij de ver­meen­de te­rug­keer van het ge­zin. Bangladesh en My­an­mar slo­ten eind vo­rig jaar een over­een­komst over de te­rug­keer van de vluch­te­lin­gen. Daar­in werd af­ge­spro­ken dat de re­pa­tri­ë­ring in ja­nu­a­ri zou be­gin­nen en twee jaar zou du­ren. My­an­mar wil voor de re­pa­tri­an­ten nieu­we dor­pen bou­wen in de buurt van hun oor­spron­ke­lij­ke hui­zen, die door het le­ger zijn ver­woest. De over­een­komst oogst­te kri­tiek van men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties en de VN, die vin­den dat de vluch­te­lin­gen vrij­wil­lig moe­ten te­rug­ke­ren. Ook on­der Rohingya’s is de over­een­komst om­stre­den, om­dat ge­re­pa­tri­eer­de vluch­te­lin­gen geen staats­bur­ger­schap krij­gen, maar slechts een iden­ti­teits­be­wijs. De ze­ven­hon­derd­dui­zend Rohingya’s die sinds af­ge­lo­pen zo­mer My­an­mar ont­vlucht zijn, voeg­den zich over­we­gend in Bangladesh bij twee­hon­derd­dui­zend Rohingya’s, die het land bij eer­de­re ge­welds­in­ci­den­ten al had­den ver­la­ten. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.